Post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

Sammendrag

Administrasjons- og gjennomføringskostnader for fylkeskommunale oppdrag til Innovasjon Norge

Bevilgningen på kap. 551 post 60 foreslås økt med 24,5 mill. kroner. Midlene skal gå til å dekke administrasjons- og gjennomføringskostnader i Innovasjon Norge knyttet til forvaltningen av fylkeskommunale tilskuddsordninger, som etter omleggingen til et nytt finansieringssystem er flyttet fra Nærings- og handelsdepartementet kap. 2421 post 70. Kostnadene er høyere enn lagt til grunn i Prop. 1 S (2010–2011). Midlene overføres i 2011 direkte fra Kommunal- og regionaldepartementet til Innovasjon Norge.

Oppryddingsarbeid Verran kommune

I forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2010 ble det bevilget 10 mill. kroner til sikringstiltak etter nedlagt gruveaktivitet, samt tilrettelegging for næringsutvikling, i Verran kommune, jf. forslag fremmet i Prop. 29 S (2010–2011).

Ved en feil ble ikke midlene utbetalt til Nord-Trøndelag fylkeskommune innen årsskiftet. Siden posten ikke er overførbar, ble midlene tilbakeført i statsregnskapet for 2010.

Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen for 2011 på kap. 551 post 60 økes med 10 mill. kroner. Økningen tilsvarer det beløp som ble tilbakeført i statsregnskapet for 2010, og midlene skal brukes til samme formål som lå til grunn da saken ble fremmet i Prop. 29 S (2010–2011).

Samlet foreslås bevilgningen på posten økt med 34,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet går mot økningen på 24,5 mill. kroner til administrasjons- og gjennomføringskostnader for fylkeskommunale tilskuddsordninger. Disse medlemmer viser i denne forbindelse til sitt alternative statsbudsjett for 2011 der disse medlemmer reduserte tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling og i stedet foreslo store skatte- og avgiftskutt samt betydelige bevilgninger til investering i infrastruktur. Disse medlemmer mener dette er langt mindre byråkratisk og en mer hensiktsmessig måte å få til mer verdiskapning i Norge på enn tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling er. Disse medlemmer tar imidlertid til etterretning at våre alternative forslag til statsbudsjett 2011 ble nedstemt og fremmer derfor ikke disse forslagene på nytt i denne innstilling. Disse medlemmer viser i denne forbindelse til behandlingen av Prop. 1 S (2010–2011), jf. Innst. 16 S (2010–2011).

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at Høyre har foreslått flere tiltak for utvikling i næringslivet og lokalsamfunn i sitt alternative statsbudsjett. Ved denne behandlingen foreslår Høyre økte bevilgninger til samferdsel og til bedring av bedriftenes rammebetingelser blant annet gjennom bedre avskrivningsregler og økte midler til såkornfondene. Videre ønsker disse medlemmer på noe sikt å fjerne fylkeskommunen som administrativt nivå og som gir unødvendig byråkrati. Høyre vil også at kommunene får beholde mer av skatteinngangen ved å beholde selskapsskatten til kommunene. Disse medlemmer budsjetterer med dette en innsparing på 500 mill. kroner på postene 60. Midlene overføres i sin helhet til økt satsing på samferdsel og til en egen bevilgning til utvikling av petro-leumskompetanse og næringsvirksomhet i Nord-Norge.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 500 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 465,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med

465 500 000

fra kr 1 552 350 000 til kr 1 086 850 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener en sterk satsing på samferdsel i hele landet er et svært godt og målrettet distriktspolitisk virkemiddel. Dette medlem vil omprioritere midler fra denne posten til samferdsel, og foreslår derfor å redusere bevilgningen med 155 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med

120 500 000

fra kr 1 552 350 000 til kr 1 431 850 000»

Komiteens medlem fra Venstre mener det er viktig med en målrettet satsing på tiltak i distriktene for å skape entusiasme og engasjement for lokal utvikling. Dette må i hovedsak skje på grunnlag av lokale initiativ og interesser basert på frie midler – ikke statlige fordelinger. Dette medlem viser videre til at en relativt stor andel av de såkalte regionale utviklingsmidlene fortsatt ikke er fordelt og utbetalt til prosjekter i fylkene. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn et rammekutt i tilskuddene til fylkeskommuner for regional utvikling, noe som vil gi en innsparing på 75 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med

40 500 000

fra kr 1 552 350 000 til kr 1 511 850 000»

Post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, og post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

Sammendrag

Kommunal- og regionaldepartementet varslet i Prop. 1 S (2010–2011) at fylkeskommunene fra 2011 kan benytte inntil 5 pst. av midlene de selv forvalter på kap. 551 postene 60 og 61 til delvis å dekke administrasjons- og gjennomføringskostnader ved forvaltningen av midlene. Fra 2011 er det åpnet for at denne bestemmelsen også gjelder for aktører som har fått videredelegert forvaltningsansvar fra fylkeskommunen, som f.eks. forvaltere av kommunale og regionale næringsfond.

Jf. omtale under kap. 2421 post 70 i Prop. 1 S (2010–2011) for Nærings- og handelsdepartementet er det gjort justeringer knyttet til innføring av en ny modell for finansiering av administrasjons- og gjennomføringskostnader hos Innovasjon Norge. Endringen innebærer at administrasjons- og gjennomføringskostnadene belastes de ulike ordningene. For å sikre likebehandling av de nasjonale virkemiddelaktørene vil Kommunal- og regionaldepartementet legge samme prinsipp til grunn for SIVA og Forsk-ningsrådet. På denne bakgrunn skal fylkeskommunene dekke administrasjons- og gjennomføringskostnader for oppdrag de inngår med Innovasjon Norge samt SIVA og Forskningsrådet, dersom disse kostnadene ikke er dekket av andre.

Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sitt alternative statsbudsjett for 2011 der disse medlemmer reduserte tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling og isteden foreslo store skatte- og avgiftskutt samt betydelige bevilgninger til investering i infrastruktur. Disse medlemmer mener dette er langt mindre byråkratisk og en mer hensiktsmessig måte å få til mer verdiskapning i Norge på enn tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling er. Disse medlemmer tar imidlertid til etterretning at våre alternative forslag til statsbudsjett 2011 ble nedstemt og fremmer derfor ikke disse forslagene på nytt i denne innstilling. Disse medlemmer viser i denne forbindelse til behandlingen av Prop. 1 S (2010–2011), jf. Innst. 16 S (2010–2011).

Post 63 (Ny) Petroleum i nord

Komiteens medlemmer fra Høyre vil styrke petroleumskompetansen i Nord-Norge gjennom ulike tiltak, slik at landsdelens muligheter til å få arbeidsplasser og vekst ut av økt petroleumsvirksomhet kan styrkes. Disse medlemmer viser til Høyres alternative budsjett for 2011 hvor det ble foreslått bevilget 200 mill. kroner til dette.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 50 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

551

Regional utvikling og nyskaping

63

(Ny) Petroleum i nord, bevilges med

50 000 000»