Post 21 Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres, og post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres

Sammendrag

Utredningsmidler mv.

I forbindelse med arbeidet med ny stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken er det behov for ekstra midler i 2011 til utredninger, analyser mv. Det foreslås derfor å flytte 3 mill. kroner fra kap. 552 post 72 til kap. 552 post 21.

Bevilgningen på kap. 552 post 72 foreslås på denne bakgrunn redusert med 3 mill. kroner, mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 552 post 21.

SIVAs næringshageprogram

Kommunal- og regionaldepartementet vil innenfor bevilgningen på kap. 552 post 62 å øke tildelingen til SIVA med 10 mill. kroner til et nytt næringshageprogram med oppstart 1. juli 2011. SIVA blir med dette tildelt totalt 35 mill. kroner til næringshageprogrammet i 2011. Hovedmål for det nye programmet skal være økt verdiskaping gjennom tilrettelegging for utvikling av kunnskapsarbeidsplasser. Det vil bli lagt vekt på nyskaping og innovasjon.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, slutter seg til regjeringens forslag og tar omtalen av SIVAs næringshageprogram til orientering.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til at både forsk-ning og praksis viser at det er et betydelig innovasjonspotensial når bedrifter utfordrer hverandre, samt når bedrifter arbeider tett med kompetanse og FoU-miljøer. Dette er områder blant annet NCE-klyngene jobber spesielt godt med.

Disse medlemmer vil derfor øke tildelingen til SIVA med ytterligere 5 mill. kroner til et nytt næringshageprogram med oppstart 1. juli 2011.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 2 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, forhøyes med

2 000 000

fra kr 459 750 000 til kr 461 750 000»

Post 62 Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling

Komiteens medlem fra Venstre mener ordningen med nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling i overveiende grad er en byråkratisk ordning for symbolsaker, som det i tillegg er vanskelig å måle noen positiv effekt av. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å redusere bevilgningen på denne posten med 30 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

552

Nasjonalt samarbeid for regio-nal utvikling

62

Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling, kan overføres, nedsettes med

30 000 000

fra kr 30 000 000 til kr 0»