Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Jan Tore Sanner, Svein Harberg, Bent Høie og Linda C. Hofstad Helleland om bekjempelse av narkotika på skoler

Dette dokument

Til Stortinget

1. Sammendrag

Stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Jan Tore Sanner, Svein Harberg, Bent Høie og Linda C. Hofstad Helleland fremmet 12. desember 2011 følgende forslag:

«I

Stortinget ber regjeringen sikre at politiet har adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak med bruk av narkotikahund, herunder på skoler.

II

Stortinget ber regjeringen sikre at det etableres flere narkotikahundekvipasjer til bruk for politiet.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, Tore Hagebakken, Sigvald Oppebøen Hansen, Anna Ljunggren og Tove-Lise Torve, fra Fremskrittspartiet, Hans Frode Kielland Asmyhr, Ulf Leirstein, Åse Michael-sen og lederen Per Sandberg, fra Høyre, André Oktay Dahl og Anders B. Werp, fra Sosialistisk Venstreparti, Akhtar Chaudhry, og fra Senterpartiet, Knut Sjømæling, viser til forslagene i Dokument 8:39 S (2011–2012).

Komiteen vil understreke betydningen av en effektiv forebygging av bruk og omsetning av narkotika, og er derfor positiv til innholdet i forslagene fra representantene Dahl, Werp, Sanner, Harberg, Høie og Helleland.

Komiteen peker på viktigheten av at innsatsen mot narkotika er målrettet og skjer på et tidlig tidspunkt. Bruk av narkotika er svært ødeleggende for den enkelte, og representerer samtidig et betydelig samfunnsproblem. Bruk og omsetning av narkotika skaper i tillegg grobunn for annen kriminalitet som vold, ran og ulike former for økonomisk og organisert kriminalitet. Komiteen mener derfor det er en viktig oppgave for politiet å begrense og redusere bruken og omsetningen av narkotika, og at en innsats mot ungdom har en særlig nytteverdi i form av å avskjære en potensiell kriminell løpebane på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Komiteen påpeker at skolen skal være en arena for trygghet og læring. Narkotikabruk er et problem som berører mange av samfunnets arenaer, men rusmidlers tilstedeværelse i skolen er spesielt alvorlig. Den første kontakten med rus skjer gjerne i ungdomsmiljøene, og det er et felles samfunnsansvar å gjøre alt for at skolen skal være en rusfri arena. Komiteen mener derfor forebygging av narkotikabruk og -salg i skolen er en viktig oppgave for politiet. Samtidig fordrer en effektiv bekjempelse av narkotikabruk og -omsetning i skolen en bred og helhetlig innsats, og at politiet har et godt tverretatlig samarbeid med kommunale myndigheter.

Komiteen viser til at bruk av narkotikahunder på skoler siden 2008 har vært et ledd i Oslo-politiets forebyggende arbeid mot narkotikabruk blant ungdom, og at Oslo politidistrikts evaluering av ordningen har gitt positive tilbakemeldinger fra både elevråd, skoleledelse og lærere. Ifølge Justisdepartementet ønsker alle parter at politiet bidrar med en slik innsats oftere enn i dag. Komiteen viser videre til høringsuttalelser som bekrefter en positiv holdning hos Politijuristene, Norsk Narkotikapolitiforening og Riksadvokaten, og mener de brede og gode tilbakemeldingene viser at ordningen fungerer og oppleves som nyttig.

Komiteen vil understreke det klare skillet mellom politiets forebyggende arbeid og etterforskning basert på en begrunnet mistanke i konkrete narkotikasaker. Når politiet i medhold av straffeprosessloven handler på bakgrunn av en begrunnet mistanke, er det snakk om en etterforskning, på lik linje med annet etterforskningsarbeid politiet gjør i det daglige. Det er avgjørende for ordningens legitimitet at dens hensikt er forebygging av rusmisbruk blant ungdom.

Komiteen viser til at det er politimestrenes oppgave å prioritere ulike oppgaver innenfor politi- og lensmannsetaten, men vil påpeke at bruken av narkotikahunder i den forebyggende og oppsøkende virksomheten på skoler fremstår som et riktig og godt verktøy. Komiteen mener derfor ordningen kan være et positivt tilskudd også til andre politidistrikters forebyggende arbeid, dersom lokale behov tilsier at en slik ordning vil ha nytteverdi. Dette fordrer bedre informasjon om hva ordningen går ut på og hva dens hensikt er, samt om regelverket for bruk av narkotikahund i skolene.

Komiteen mener også det er verdt å vurdere en videreføring av ordningen i det øverste trinnet på ungdomsskolen. Oslo Politidistrikt har allerede gjennomført enkelte besøk på ungdomsskoler etter oppfordring fra og dialog med skoleledelsen, og erfaringene fra disse besøkene er etter komiteens forståelse positive.

Komiteen påpeker at politiet allerede innenfor dagens regelverk og rammer har adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak med bruk av narkotikahunder, herunder på skoler. Denne virksomheten skjer i tråd med retningslinjer beskrevet av Riksadvokaten, og etter modell av en veileder utarbeidet av Oslo Politidistrikt. Komiteen viser til høringsuttalelser fra Oslo Politidistrikt, som mener retningslinjene er klare. Komiteen vil allikevel understreke at informasjon om denne adgangen, retningslinjene og veilederen bør gjøres tilgjengelig for skoler også utenfor Oslo.

I vurderingen av spørsmålet om behovet for flere narkotikahundekvipasjer til bruk for politiet, viser komiteen til politimestrenes styringsrett, men vil samtidig påpeke viktigheten av et tilstrekkelig antall tilgjengelige narkotikahunder i det enkelte politidistrikt. Komiteen viser for øvrig til svarbrevet fra Justisdepartementet, der statsråden understreker politiets adgang til innlån av hunder fra Toll- og avgiftsdirektoratet, og at det påligger politiet å gjøre en løpende vurdering av behovet for flere ekvipasjer.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I

Stortinget ber regjeringen sikre at politiet har adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak med bruk av narkotikahund, herunder på skoler.

II

Stortinget henstiller til regjeringen å sikre at det etableres flere narkotikahundekvipasjer til bruk for politiet.

Oslo, i justiskomiteen, den 27. mars 2012

Per Sandberg

Jan Bøhler

leder

ordfører