Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Jan Tore Sanner, Svein Harberg, Bent Høie og Linda C. Hofstad Helleland om bekjempelse av narkotika på skoler

Dette dokument

  • Dokument 8:39 S (2011–2012)
  • Dato: 12.12.2011
  • Sidetall: 2
Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne ønsker en mer målrettet og kraftfull bekjempelse av narkotika. Narkotikamisbruk blant ungdom er fortsatt et stort problem i samfunnet. Barn og unge skal ha mulighet til å vokse opp i narkotikafrie miljøer. Skoler skal være narkotikafrie soner. Ikke under noen omstendigheter kan skolene ha toleranse for bruk, oppbevaring eller salg av rusmidler. Det er viktig at brudd på slike bestemmelser må få raske og klare konsekvenser og medføre tett oppfølging av den som blir tatt med rusmidler. Det er behov for mange ulike forebyggende tiltak mot narkotikabruk i skolene. Forslagsstillerne anser en konsekvent nulltoleranse fra skolenes side som det eneste alternativet for å bekjempe narkotika mer målrettet. En slik nulltoleranse må medføre at skolene arbeider med en rekke forebyggende tiltak. Skolene må være aktive overfor foreldre, frivillige, samt kommunale og fylkeskommunale organer med invitasjoner til møter og med informasjonsspredning om problemene narkotikamisbruk medfører.

Politiets tilstedeværelse

Forslagsstillerne vil fremheve at politiets tilstedeværelse i ulike ungdomsmiljøer, og dialog med ungdom i risikogrupper, er viktig for å hindre at ungdom begynner med narkotika. Samhandling og informasjonsutveksling mellom foreldrene/foresatte, skolene, kommunene og politiet bidrar til å spre kunnskap om hvem som er risikoutsatt og hvilke tegn og signaler voksne bør være oppmerksomme på. Politiets holdningsskapende arbeid må ikke begrenses til skolene. Når politiet er synlig og tilgjengelig for ungdom og foreldre/foresatte på idrettsarrangementer, fritidsklubber og fester av ulike slag vil terskelen for å ta kontakt med politiet senkes, enten det er for å få råd og veiledning, eller melde fra om mistenkelig oppførsel.

Nær kontakt mellom politiet og ungdomsmiljøene sikrer videre at det lokale politiet i større grad er oppdatert om nye trender innen unges misbruk av rusmidler. Slik kan politiets forebyggende arbeid bli mer målrettet. Det vil også være viktig for informasjonsspredningen til skoler og foreldre/foresatte.

Bruk av narkotikahund i forebyggende arbeid

Forslagsstillerne viser til den nylig inngåtte samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune Utdanningsetaten og Oslo politidistrikt om «rusmiddelforebyggende arbeid i Osloskolene for perioden 2011–2013». Avtalen forplikter partene til et aktivt og målrettet forebyggende arbeid, som vil være et viktig bidrag for å sikre at barn og unge i Oslo får narkotikafrie skoler. Et av virkemidlene i avtalen er at politiet foretar minst et årlig besøk med narkotikahund på alle videregående skoler i Oslo. Tiltaket kan imidlertid neppe gjennomføres fullt ut i 2011, fordi det er for få tilgjengelige narkotikahunder. Forslagsstillerne vil i denne forbindelse vise til at Høyres representanter gjentatte ganger har foreslått at antallet narkotikahunder i politiet skal økes, og foreslått bevilgninger til dette i sine alternative statsbudsjett.

Gjennomføringen av forebyggende tiltak med bruk av narkotikahund på skoler er beskrevet i veilederen «Narkotikahund på skoler», utgitt av strategisk stab ved Oslo politidistrikt i oktober 2011. Forslagsstillerne anser dette som en god veiledning til hvordan tiltaket kan gjennomføres, uten at det krenker elevenes privatliv eller rettssikkerhet. Det er viktig at informasjonen fra politiet i forkant er klargjørende om hensikten med tiltaket, og hvordan det skal gjennomføres. Elevene må ha adgang til å forlate klasserommet hvis de ønsker, uten å bli utsatt for en inkriminerende situasjon. Gjennomføringen av søket i klasserommet vil være sentralt for hvor stigmatiserende tiltaket oppleves. Forebyggende tiltak med narkotikahund bør ikke gjennomføres hvis politiet har konkret mistanke mot én eller flere elever i en klasse, i så fall bør de vanlige straffeprosessuelle virkemidlene anvendes på alminnelig måte.

Forslagsstillerne har fått kjennskap til at flere politidistrikt er restriktive til bruk av narkotikahund på skoler, som ledd i politiets og skolenes forebyggende arbeid mot narkotika. Det er viktig at det avklares at politiet og skolene har adgang til å avtale og gjennomføre slike tiltak, under forutsetning av at de gjennomføres i henhold til de veiledninger som foreligger.

Grensen mot ransaking

Forslagsstillerne anerkjenner at det kan være vanskelig å trekke en presis grense mellom politiets generelle handlingsfrihet, de tiltak som kan gjennomføres uten krav til særskilt lovhjemmel, og når en undersøkelse må være å anse som en ransaking. Etter forslagsstillernes oppfatning medfører ikke nærværet av en politihund en krenkelse av elevenes fysiske integritet som i seg selv er tilstrekkelig til å utløse krav om ransakingsbeslutning. Det er av stor betydning for elevenes rettssikkerhet at slike forebyggende tiltak gjennomføres i henhold til veilederne som er utarbeidet, og ligger innenfor retningslinjene gitt i Riksadvokatens rundskriv nr. 3/1999. Forslagsstillerne er kjent med at Riksadvokaten for tiden arbeider med en gjennomgang av dette rundskrivet og tilgrensende problemstillinger.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

I

Stortinget ber regjeringen sikre at politiet har adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak med bruk av narkotikahund, herunder på skoler.

II

Stortinget ber regjeringen sikre at det etableres flere narkotikahundekvipasjer til bruk for politiet.

12. desember 2011