Brev fra Kulturdepartementet v/statsråden til familie- og kulturkomiteen, datert 15. mai 2012

Svar på henvendelse fra Familie- og kulturkomiteen angående vurdering av Dokument 8:7 S (2011-2012) og vurdering av Idrettsstyrets vedtak av 3. mai 2012

Jeg viser til brev datert 10. mai 2012 fra Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Jeg viser også til brev fra komiteen datert 2. november 2011 og til mitt svar 8. november 2011. Komiteen ber om Kulturdepartementets vurdering av representantforslaget (Dok 8:7 S (2011-2012)) og av styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (Idrettsstyret) sitt vedtak av 3. mai 2012.

Amatørboksing og annen kampaktivitet som tillater knockout er regulert i Lov av 15. juni 2001 om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven) og tilhørende Forskrift om sikkerhetsbestemmelser til loven av 31. august 2001. Profesjonell boksing er regulert i Lov om forbud mot profesjonell boksing av 12. juni 1981.

Forslagsstillerne foreslår å åpne for profesjonell boksing i Norge. Idrettsstyret foreslår i sitt vedtak av 3. mai 2012 å oppheve Lov om forbud mot profesjonell boksing. Idrettsstyret har imidlertid ikke tatt stilling til om de ønsker å åpne for profesjonell boksing i Norge. Idrettstyret mener profesjonell boksing gjennom en eventuell oppheving av loven vil bli underlagt knockoutloven og dens sikkerhetsbestemmelser. Dette vil innebære at alle kampaktiviteter som tillater knockout (inkludert profesjonell boksing) vil bli vurdert likt, og etter samme lov. Idrettsstyret har i sitt vedtak ikke tatt stilling til om det bør gjøres even-tuelle endringer i sikkerhetsbestemmelsene til knockoutloven.

Forslagsstillerne ber også regjeringen fremme forslag til endringer i lovverket som er tilpasset internasjonale regler for amatørboksing. Idrettsstyret har i sitt vedtak ikke tatt direkte stilling til dette forslaget. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité mener det er naturlig at det er det aktuelle særforbundet, Norges Bokseforbund, som selv tar initiativ til eventuelle endringer i sikkerhetsbestemmelsene som følge av internasjonale regelendringer i sin idrett.

Jeg tar Idrettsstyrets vedtak til etterretning, og vil nedsette et utvalg som skal se på de juridiske sidene av en eventuell sammenslåing av Lov om forbud mot profesjonell boksing og knockoutloven. Utvalget vil også se nærmere på hvilke regelendinger Det internasjonale bokseforbundet (AIBA) har vedtatt. Utvalgets endelige mandat og sammensetning vil bli fastsatt senere.

Eventuelle forslag til endringer av lovverket må vurderes i forhold til hvilke helsemessige konsekvenser endringene kan få for utøverne.

På bakgrunn av utvalgets hovedkonklusjoner og en helhetsvurdering, vil jeg vurdere om det er grunnlag for å fremme forslag til endringer av lovverket overfor Stortinget.