Brev fra Norges idrettsforbund til Kulturdepartementet med kopi til familie- og kulturkomiteen, datert 10. mai 2012

Idrettsstyrets vedtak knyttet til lov om proffboksing av 1981

Norges idrettsforbund (NIF) viser til tidligere korrespondanse vedrørende ovennevnte, herunder NIFs brev av 7. desember 2012 til Kulturdepartementet.

På idrettsmøte 3. mai 2012 vedtok Idrettsstyret følgende:

  • 1. Lov om forbud om profesjonell boksing av 1981 (proffbokseloven) foreslås opphevet. Begrunnelsen er at begrepet profesjonell ikke lenger har relevans. På den måten ønsker NIF å likestille boksing med all annen idrett i Norge, som ikke skiller mellom profesjonelle og amatører.

  • 2. Proffboksing blir underlagt lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven), og Norges Bokseforbund får eierskap til all boksing i Norge. Begrunnelsen er at NIF ønsker å sidestille boksing med andre kampidretter med knockout, og NIF forutsetter at idretten skal foregå etter idrettens bestemmelser.

  • 3. Idrettsstyret vil be om samlet å få møte Knockoutnemnda vedr. en nærmere gjennomgang av både nåværende og eventuelt fremtidige retningslinjer.

Slik det fremgår av vedtaket foreslår Idrettsstyret at lov om proffboksing av 1981 oppheves. Proffboksing blir gjennom en eventuell oppheving av loven underlagt knockoutloven og dens sikkerhetsbestemmelser. Idrettsstyret har i sitt vedtak ikke tatt stilling til om det bør gjøres endringer i sikkerhetsbestemmelsene for en eventuell tillemping til de regelendringer som er varslet/implementert av Det internasjonale bokseforbund (AIBA). Slik NIF vurderer det, er det naturlig at det er det aktuelle særforbundet, Norges Bokseforbund, som selv tar initiativ til eventuelle endringer i sikkerhetsbestemmelsene som følge av internasjonale regelendringer i sin idrett. NIF stiller seg til disposisjon for både Kulturdepartementet, Stortingets familie- og kulturkomité og Knockoutnemnda dersom det er behov for en nærmere gjennomgang av sakskomplekset.