8. Forslag fra mindretall under rammeområde 21

Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 16

Stortinget ber regjeringen fremme en sak der formuesskattens innvirkning på investeringsnivå, egenkapitalsituasjon og tilgang på kapital settes i fokus. Utflytting av kapital fra Norge og tap av næringsmiljøer som følge av dette er en selvfølgelig del av en slik gjennomgang. Saken skal også presentere en strategi for hvordan det norske private eierskap kan styrkes.

Forslag 17

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om dokumentavgift for budsjettåret 2013, med følgende tillegg:

Ny § 2 bokstav k skal lyde:

k) overføring av hjemmel til fast eiendom i forbindelse med avvikling av et selskap med begrenset ansvar (BA) og overføring av eiendelene til et nystiftet aksjeselskap som følge av overgangsreglene i lov om samvirkeforetak § 163.

Forslag 18

Stortinget ber regjeringen heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8 000 kroner per ansatt.

Forslag 19

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å heve grensen for egenutført og eksternt innkjøpt FoU til henholdsvis 8 og 12 mill. kroner, samt at det etableres en ordning med indeksregulering av disse beløpene hvert år.

Forslag 20

Stortinget ber regjeringen evaluere hvordan Skattefunn-ordningen kan innrettes for å bidra bedre til forskning og utvikling også for større virksomheter.

Forslag 21

Stortinget ber regjeringen styrke Skattefunn-ordningen ved at regelen om maksimal timesats på 530 kroner fjernes.

Forslag 22

Stortinget ber regjeringen styrke Skattefunn-ordningen ved å fjerne regelen om at ved personal- og indirekte kostnader begrenses antall timer for egne ansatte til maksimalt 1 850 timer pr. år.

Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre:

Forslag 23

Stortinget ber regjeringen gjeninnføre ordningen med tilskudd for ulønnet forskningsinnsats.

Forslag fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 24

Stortinget ber regjeringen foreta en nærmere gjennomgang av reglene i merverdiavgiftsloven om uttak av tjenester til privat bruk, og komme tilbake til Stortinget med forslag til regelendringer snarest og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013.

Forslag 25

Stortinget ber regjeringen forbedre informasjonen i skattelistene slik at det også fremgår for hver person hvilken selskapsskatt som betales i tilknytning til den enkelte persons investeringer, og slik at man får vist et mer fullstendig bilde av hvilken skatt den enkelte bidrar med.

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 26

Rammeområde 21

(Skatter, avgifter og toll)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

35 400 000 000

72

Fellesskatt

200 181 000 000

73

Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene

1 335 000 000

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

1 220 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

86 200 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter

138 300 000 000

74

Arealavgift mv.

2 000 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

3 400 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll

1 760 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

190 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

235 713 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

11 620 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

7 540 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

21 080 000 000

72

Årsavgift

8 950 000 000

73

Vektårsavgift

340 000 000

75

Omregistreringsavgift

2 130 000 000

5537

Avgifter på båter mv.

71

Avgift på båtmotorer

165 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

5 523 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

8 553 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

7 050 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

1 245 000 000

71

Avgift på smøreolje mv.

99 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

4 730 000 000

71

Svovelavgift

47 000 000

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

70

Avgift på sluttbehandling av avfall

48 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

1 000 000

71

Tetrakloreten (PER)

3 000 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

263 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

130 000 000

5550

Miljøavgift på plantevernmiddel

70

Miljøavgift på plantevernmiddel

50 000 000

5551

Avgift knyttet til mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

1 500 000

71

Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av mineraler etter mineralloven

10 000 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 177 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

1 820 000 000

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

206 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

927 000 000

71

Miljøavgift på kartong

87 000 000

72

Miljøavgift på plast

57 000 000

73

Miljøavgift på metall

138 000 000

74

Miljøavgift på glass

66 000 000

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift

7 240 000 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift-stiftelser

19 784 000

72

Vederlag TV2

10 333 000

73

Refusjon - Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

36 046 000

74

Avgift-forhåndskontroll av kinofilm

5 500 000

5571

Sektoravgifter under Arbeidsdepartementet

70

Petroleumstilsynet - sektoravgift

74 000 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

69 000 000

71

Vinmonopolavgift

37 100 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900 000

73

Legemiddelkontrollavgift

69 322 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

145 000 000

5575

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet

70

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

29 618 000

71

Kontrollavgift fiskeflåten

6 000 000

73

Årsavgift Merkeregisteret

9 550 000

74

Sektoravgifter Kystverket

595 641 000

5578

Sektoravgifter under Miljøverndepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond

12 320 000

71

Jeger- og fellingsavgifter

77 600 000

72

Fiskeravgifter

16 300 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

323 800 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Avgift på frekvenser mv.

252 900 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

110 700 000 000

72

Arbeidsgiveravgift

153 810 000 000

Totale inntekter

1 063 300 214 000

II

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at det av avgiftspliktig omsetning for legemiddelgrossister i 2013 skal betales avgift svarende til 0,55 pst.

III

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2013 med følgende endringer:

§ 2-1 Formuesskatt til staten – personlig skattyter og dødsbo

Personlig skattyter og dødsbo svarer formuesskatt til staten av den delen av skattyterens samlede antatte formue som overstiger 1 000 000 kroner. Satsen skal være 0,4 pst.

Ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, svarer formuesskatt til staten av den delen av ektefellenes samlede antatte formue som overstiger 2 000 000 kroner. Satsen skal være 0,4 pst.

§ 2-3 Formuesskatt til kommunene

Det svares formuesskatt til kommunen dersom skattyter ikke er fritatt for slik skatteplikt etter skatteloven kapittel 2. Skattyter som har krav på personfradrag etter skatteloven § 15-4, skal ha et fradrag i formuen på 1 000 000 kroner. For ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, skal fradraget være 2 000 000 kroner. Når skattyter har formue i flere kommuner, fordeles fradraget etter reglene i skatteloven § 4-30 første og annet ledd. Satsen for formuesskatt til kommunene må ikke være høyere enn 0,7 pst. Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.

IV

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2013 med følgende endring:

§ 6-1 Minstefradrag

Minstefradrag i lønnsinntekt mv. etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav a skal ikke settes lavere enn 31 800 kroner, og ikke høyere enn 101 300 kroner.

Minstefradrag i pensjonsinntekt etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav b skal ikke settes lavere enn 4 000 kroner, og ikke høyere enn 82 000 kroner.

Minstefradrag i trygdeinntekt etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav b skal ikke settes lavere enn 4 000 kroner, og ikke høyere enn 68 050 kroner.

V

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2013 med følgende endringer:

Ny § 4 skal lyde:

§ 4 Særregler om lærlinger

For lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette for arbeidstakere som er lærlinger skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift i noen soner.

Opprinnelig § 4 blir 5 etc.

VI

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på alkohol for budsjettåret 2013 med følgende endringer:

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk

Volumprosent alkohol

Kr

t.o.m. 0,7

avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer

Brennevinsbasert

over 0,7

6,85 per volumprosent og liter

Annen

over 0,7 t.o.m. 2,7

2,63 per liter

over 2,7 t.o.m. 3,7

9,91 per liter

over 3,7 t.o.m. 4,7

17,17 per liter

over 4,7 t.o.m. 22

3,84 per volumprosent og liter

Etanol til teknisk bruk

over 0,7

sats som for alkoholholdig drikk

VII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på tobakksvarer for budsjettåret 2013 med følgende endringer:

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Produkt

Kr

Sigarer

2,35

per gram av pakningens nettovekt

Sigaretter

2,35

per stk.

Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning

2,35

per gram av pakningens nettovekt

Skråtobakk

0,95

per gram av pakningens nettovekt

Snus

0,81

per gram av pakningens nettovekt

Sigarettpapir og sigaretthylser

0,0358

per stk.

VIII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på motorvogn mv., A. Engangsavgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2013 med følgende endringer:

§ 2 Avgift skal betales med følgende beløp:

Avgiftsgrupper

Egenvekt (kg)

Motor- effekt (kW)

NOX-uslipp (mg/km)

CO2 -utslipp (g/km)

Slagvolum (cm3)

Sats per enhet (kr)

Vrakpant-avgift

Avgiftsgruppe A

kr 1 700

Personbiler, varebiler klasse 1, busser under 6 m med inntil 17 seteplasser

0-1 150

36,89

1 151-1 400

80,41

1 401-1 500

160,84

over 1 500

187,06

0-65

0

66-90

206,25

91-130

592,50

over 130

1470,00

over 0

22,00

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp, og med

- utslipp 110 g/km og over

0-110

0

111-130

750,00

131-170

756,00

171-240

1 763,00

over 240

2 829,00

CO2 -utslipp under 110 g/km t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 110 g/km t.o.m. 50 g/km

750

CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

850

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp

- bensindrevne

0-1 100

14,33

1 101-1 700

47,72

1 701-2 100

112,01

over 2 100

120,82

- ikke bensindrevne

0-1 100

10,98

1 101-1 700

38,97

1 701-2 100

91,43

over 2 100

95,11

Avgiftsgruppe B

kr 1 700

Varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm

22 pst. av A

22 pst. av A

25 pst.   av A

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp, og med

- utslipp 110 g/km og over

0-110

0

111-130

187,50

131-170

189,00

over 170

440,75

CO2 -utslipp under 110 g/km t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 110 g/km t.o.m. 50 g/km

187,50

CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

212,50

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp

25 pst. av A

Avgiftsgruppe C

kr 1 700

Campingbiler

22 pst. av A

22 pst. av A

0 pst. av A

22 pst. av A

22 pst. av A

Avgiftsgruppe D

(opphevet)

Avgiftsgruppe E

kr 0

Beltebiler

36 pst. av verdi- avgifts-grunnlaget

Avgiftsgruppe F

kr 0

Motorsykler

10 635

per stk.

0-11

0

over 11

473,29

0-125

0

126-900

36,53

over 900

80,10

Avgiftsgruppe G

kr 1 700

Beltemotorsykler

(snøscootere)

0-100

14,99

101-200

29,98

over 200

59,93

0-20

39,98

21-40

79,92

over 40

159,83

0-200

3,13

201-400

6,25

over 400

12,49

Avgiftsgruppe H

kr 1 700

Motorvogn i avgiftsgruppe A, som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede

40 pst. av A

40 pst. av A

100 pst. av A

100 pst. av A

100 pst. av A

Avgiftsgruppe I

kr 1 700

Avgiftspliktige motorvogner som er 30 år eller eldre

3 502 per stk.

Avgiftsgruppe J

kr 1 700

Busser under 6 m med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er fastmontert i fartsretningen

40 pst. av A

40 pst. av A

0 pst. av A

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp, og med

- utslipp 110 g/km og over

0-110

0

111-130

300,00

131-170

302,40

over 170

705,20

CO2 -utslipp under 110 g/km t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 110 g/km t.o.m. 50 g/km

300,00

CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

340,00

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2--utslipp

40 pst. av A

§ 5 første ledd ny bokstav p skal lyde:

p) utrykningskjøretøy til politiet.

IX

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på motorvogn mv., B. Årsavgift for budsjetterminen 2013 med følgende endring:

I § 1 gjøres følgende endringer:

For 2013 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgift vedrørende motorvogner og båter betales årsavgift til statskassen for innenlandsregistrerte kjøretøy med tillatt totalvekt mindre enn 7 500 kg med følgende beløp (kr):

 • a) 2 740 for personbiler, varebiler, campingbiler, busser, kombinerte biler, lastebiler, samt trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3 500 kg

 • b) 3 225 for dieseldrevne motorvogner som nevnt i bokstav a som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter

 • c) 2 740 for årsprøvekjennemerker for motorvogner

 • d) 1 000 for campingtilhengere med egenvekt over 350 kg

 • e) 1 600 for motorsykler: trehjuls, lette, mellomtunge og tunge

 • f) 215 for nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 og 11.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

X

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om veibruksavgift på drivstoff for budsjetterminen 2013 med følgende endring:

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales veibruksavgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende drivstoff per liter:

 • a) bensin

  • 1. svovelfri bensin (under 10 ppm svovel): kr 3,98

  • 2. lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel): kr 4,02

  • 3. annen bensin: kr 4,02

 • b) olje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

  • 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 2,95

  • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,00

  • 3. annen mineralolje: kr 3,00

  • 4. biodiesel: kr 1,07

  • 5. GTL: kr 0,00

Avgiften kommer i tillegg til avgift som skal betales etter Stortingets vedtak om CO2-avgift og svovelavgift på mineralske produkter.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

XI

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om grunnavgift på mineralolje mv. for budsjetterminen 2013 med følgende endring:

§ 2 andre ledd ny bokstav p) skal lyde:

p) brukes i redningsskøyter

XII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. for budsjetterminen 2013 med følgende endring:

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av sjokolade- og sukkervarer mv. med kr 13,65 per kg av varens avgiftspliktige vekt.

Avgiftsplikten omfatter også sjokolade- og sukkervarer som ikke er tilsatt sukker eller søtningsmiddel.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

XIII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. for budsjetterminen 2013 med følgende endring:

§ 1. Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp per liter:

 • a) alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff: kr 2,90

 • b) sirup som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff som brukes til ervervsmessig fremstilling av alkoholfrie drikkevarer i dispensere, fontener og lignende: kr 17,73

Avgiftsplikten omfatter ikke varer i pulverform. Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

XIV

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på dokumentavgift for budsjetterminen 2013 med følgende endring:

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift betales avgift til statskassen ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomten. Avgift skal betales med 2,25 pst. av avgiftsgrunnlaget, men minst kr 250.

Ved tinglysing av første gangs overføring av hjemmel til eierseksjon eller til fysisk del av eiendom i forbindelse med oppløsning av borettslag og boligaksjeselskaper betales avgift med kr 1 000 per hjemmelsoverføring.

Forslag 27

Stortinget ber regjeringen utarbeide en avviklingsplan for tekstiltoll. Planen legges frem for Stortinget i løpet av første halvår 2013.

Forslag 28

Stortinget ber regjeringen innføre nulltoll på import av varer fra alle u-land på OECDs DAC-liste fra 1. januar 2013.

Forslag 29

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en gradvis avvikling av årsavgiften.

Forslag 30

Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sikrer at gebyrer og rentenormer ved forsinket betaling ikke overstiger normale forsinkelsesgebyrer og -renter i det ordinære markedet.

Forslag 31

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en plan om utfasing av avgiften på båtmotorer.

Forslag 32

Stortinget ber regjeringen utforme regelverket slik at små bakerier og konditorier slipper å betale sjokolade- og sukkervareavgift for produkter som brukes i deres produksjon av varer.

Forslag 33

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om plan for å avvikle dokumentavgiften.

Forslag 34

Stortinget ber regjeringen endre forskrift 17. desember 2008, nr. 1502 til lov om toll og vareførsel § 5-9-1 basert på en økning av grensen for tollfri import av varer til kr 1 000.

Forslag 35

Stortinget ber regjeringen etablere en ordning med prisjustering av beløpet, samt innføre et system der man gjør det mulig for forbrukere å selv betale mva.

Forslag 36

Stortinget ber regjeringen avvikle unødvendige tollsatser snarest fra 2013.

Forslag 37

Stortinget ber regjeringen redusere losavgiften med 25 pst. fra 1. januar 2013.

Forslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 38

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om en ordning med skattefradrag for dokumenterte kostnader knyttet til energieffektiviseringstiltak i egen bolig, en såkalt EnergiFunn-ordning.

Forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti:

Forslag 39

Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sikrer at arbeidende kapital ikke formuesbeskattes.

Forslag 40

Stortinget ber regjeringen sikre at grensen for tollfri import av varer heves til 400 kroner.

Forslag fra Høyre og Venstre:

Forslag 41

Stortinget anmoder Finansdepartementet om å oppheve FSFIN § 9-3-3 annet ledd.

Forslag 42

Stortingsvedtak om avgift på plastposer

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av plastposer med kr 1 per pose.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på plastposer som

 • a) fra produsents eller importørs lager

  • 1. utføres til utlandet,

  • 2. legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • b) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra registrert virksomhets eller importørs lager leveres til eller innføres av

  • 1. diplomater,

  • 2. Nato og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Forslag fra Høyre:

Forslag 43

Rammeområde 21

(Skatter, avgifter og toll)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

32 430 000 000

72

Fellesskatt

210 227 000 000

73

Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene

1 335 000 000

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

1 465 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

86 200 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter

138 300 000 000

74

Arealavgift mv.

2 000 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

3 400 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll

2 570 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

190 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

237 043 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

12 450 000 000

5531

Avgift på tobakksvarer mv.

70

Avgift på tobakksvarer mv.

7 900 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

21 444 000 000

72

Årsavgift

9 700 000 000

73

Vektårsavgift

340 000 000

75

Omregistreringsavgift

2 130 000 000

5537

Avgifter på båter mv.

71

Avgift på båtmotorer

165 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

6 450 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

10 698 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

7 050 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

1 510 000 000

71

Avgift på smøreolje mv.

99 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

4 730 000 000

71

Svovelavgift

47 000 000

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

70

Avgift på sluttbehandling av avfall

48 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

1 000 000

71

Tetrakloreten (PER)

3 000 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

263 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

130 000 000

5550

Miljøavgift på plantevernmiddel

70

Miljøavgift på plantevernmiddel

50 000 000

5551

Avgift knyttet til mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

1 500 000

71

Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av mineraler etter mineralloven

10 000 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 260 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

1 791 000 000

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

206 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

927 000 000

71

Miljøavgift på kartong

87 000 000

72

Miljøavgift på plast

57 000 000

73

Miljøavgift på metall

138 000 000

74

Miljøavgift på glass

66 000 000

5560

Miljøavgifter

70

Miljøavgift på plastposer

800 000 000

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift

8 000 000 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift-stiftelser

19 784 000

72

Vederlag TV2

10 333 000

73

Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

36 046 000

74

Avgift – forhåndskontroll av kinofilm

5 500 000

5571

Sektoravgifter under Arbeidsdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

74 000 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

69 000 000

71

Vinmonopolavgift

37 100 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900 000

73

Legemiddelkontrollavgift

69 322 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

145 000 000

5575

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet

70

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

29 618 000

71

Kontrollavgift fiskeflåten

6 000 000

73

Årsavgift Merkeregisteret

9 550 000

74

Sektoravgifter Kystverket

763 641 000

5578

Sektoravgifter under Miljøverndepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond

12 320 000

71

Jeger- og fellingsavgifter

77 600 000

72

Fiskeravgifter

16 300 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

323 800 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Avgift på frekvenser mv.

252 900 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

110 579 000 000

72

Arbeidsgiveravgift

154 492 000 000

Totale inntekter

1 080 745 214 000

II

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at det av avgiftspliktig omsetning for legemiddelgrossister i 2013 skal betales avgift svarende til 0,55 pst.

III

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2013 kapittel 2 med følgende endringer:

§ 2-1 Formuesskatt til staten – personlig skattyter og dødsbo

Personlig skattyter og dødsbo svarer formuesskatt til staten av den delen av skattyterens samlede antatte formue som overstiger 1 000 000 kroner. Satsen skal være 0,3 pst.

Ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, svarer formuesskatt til staten av den delen av ektefellenes samlede antatte formue som overstiger 2 000 000 kroner. Satsen skal være 0,3 pst.

§ 2-3 Formuesskatt til kommunene

Det svares formuesskatt til kommunen dersom skattyter ikke er fritatt for slik skatteplikt etter skatteloven kapittel 2. Skattyter som har krav på personfradrag etter skatteloven § 15-4, skal ha et fradrag i formuen på 1 000 000 kroner. For ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, skal fradraget være 2 000 000 kroner. Når skattyter har formue i flere kommuner, fordeles fradraget etter reglene i skatteloven § 4-30 første og annet ledd. Satsen for formuesskatt til kommunene må ikke være høyere enn 0,7 pst. Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.

IV

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2013 kapittel 3 med følgende endring:

§ 3-1 skal lyde:

§ 3-1 Toppskatt

Personlig skattyter skal av personinntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12, svare toppskatt til staten med 9 pst. for den delen av inntekten som overstiger 520 000 kroner, og med 12 pst. for den delen av inntekten som overstiger 828 300 kroner i klasse 0, 1 og 2.

Personlig skattyter i en kommune i Finnmark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, skal likevel bare svare toppskatt til staten av inntekt som nevnt i første ledd med 7 pst. av den inntekten som overstiger 520 000 kroner, og med 12 pst. for den delen av inntekten som overstiger 828 300 kroner i klasse 0, 1 og 2.

Dersom skattyter er bosatt i riket bare en del av året, nedsettes beløpene i første og annet ledd forholdsmessig under hensyn til det antall hele eller påbegynte måneder av året han har vært bosatt her. Tilsvarende gjelder for skattyter som ikke er bosatt i riket, men som plikter å svare skatt etter skatteloven § 2-3 første og annet ledd, eller lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

V

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2013 kapittel 6 med følgende endring:

§ 6-1 første ledd skal lyde:

Minstefradrag i lønnsinntekt mv. etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav a skal ikke settes lavere enn 31 800 kroner, og ikke høyere enn 85 300 kroner.

VI

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjettåret 2013 med følgende endringer:

§§ 4 og 5 skal lyde:

§ 4 Av arv og gaver til arvelaterens/giverens barn, fosterbarn – herunder stebarn som har vært oppfostret hos arvelateren/giveren – og foreldre, svares:

Av de første 800 000 kroner

intet

Av overskytende beløp

5 pst.

§ 5 Av arv og gaver som ikke går inn under § 4, svares:

Av de første 800 000 kroner

intet

Av overskytende beløp

7,5 pst.

VII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2013 med følgende endring:

§ 3 skal lyde:

§ 3 Redusert sats med 16 pst.

Merverdiavgift svares med 16 pst. av omsetning, uttak og innførsel av næringsmidler som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-2.

VIII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på tobakksvarer mv. for budsjettåret 2013 med følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Produkt

Kr

Sigarer

2,47

per gram av pakningens nettovekt

Sigaretter

2,47

per stk.

Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning

2,47

per gram av pakningens nettovekt

Skråtobakk

1,00

per gram av pakningens nettovekt

Snus

1,00

per gram av pakningens nettovekt

Sigarettpapir og sigaretthylser

0,0376

per stk.

IX

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om engangsavgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2013 med følgende endringer

§ 5 første ledd ny bokstav p skal lyde:

Snøscootere, to-, tre- og firehjuls motorsykler (All Terrain Vehicle) registrert på virksomhet som driver reindriftsnæring.

X

Stortinget ber regjeringen gjøre nødvendige forskriftsendringer for å frita snøscootere, ATV-er og tohjuls motorsykler som benyttes i reindriftsnæringen fra merverdiavgift.

XI

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om veibruksavgift på drivstoff for budsjettåret 2013 med følgende endringer:

§ 1 første ledd bokstav b skal lyde:

 • a) olje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

  • 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,75,

  • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,80,

  • 3. annen mineralolje: kr 3,80,

  • 4. biodiesel som blandes inn i mineralolje: kr 1,87.

§ 6 skal lyde:

Det gis fritak eller ytes tilskudd for avgift dersom andelen biodiesel i mineraloljen utgjør 30 prosent eller mer.

Någjeldende §§ 6 og 7 blir §§ 7 og 8.

XII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om grunnavgift på mineralolje mv. for budsjettåret 2013 med følgende endringer:

§ 1 første ledd første punktum skal lyde:

Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med kr 1,268 per liter.

XIII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. for budsjettåret 2013 med følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp per liter:

 • a) alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff: kr 2,99,

 • b) saft laget av frukt og bær som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff: kr 1,50,

 • c) sirup som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff som nyttes til ervervsmessig framstilling av alkoholfrie drikkevarer i dispensere, fontener o.l.: kr 18,26.

Forslag fra Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 44

Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene for norsk landbruk av å øke grensen for import av storfekjøtt og saue- og lammekjøtt fra Botswana, Namibia og Swaziland samlet sett til hhv. 5 pst. og 10 pst. av det norske markedet for disse kjøttvarene.

Forslag 45

Stortinget ber regjeringen snarest fremme nødvendige lovendringer slik at Oslo kommune kan innføre en lokal avgift på fyringsolje i et tidsrom på inntil 6 år.

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Forslag 46

Rammeområde 21

(Skatter, avgifter og toll)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

35 890 000 000

72

Fellesskatt

209 590 800 000

73

Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene

1 335 000 000

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

1 755 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

86 200 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter

138 300 000 000

74

Arealavgift mv.

2 000 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

3 400 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll

2 540 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

190 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

236 240 500 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

13 050 000 000

5531

Avgift på tobakksvarer mv.

70

Avgift på tobakksvarer mv.

8 130 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

21 820 000 000

72

Årsavgift

9 550 000 000

73

Vektårsavgift

340 000 000

75

Omregistreringsavgift

2 130 000 000

5537

Avgifter på båter mv.

71

Avgift på båtmotorer

165 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

6 450 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

10 700 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

7 490 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

2 250 000 000

71

Avgift på smøreolje mv.

99 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

5 270 000 000

71

Svovelavgift

47 000 000

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

70

Avgift på sluttbehandling av avfall

48 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

1 000 000

71

Tetrakloreten (PER)

3 000 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og

perfluorkarboner (PFK)

263 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

130 000 000

5550

Miljøavgift på plantevernmiddel

70

Miljøavgift på plantevernmiddel

50 000 000

5551

Avgift knyttet til mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

1 500 000

71

Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av mineraler etter mineralloven

10 000 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 260 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

1 905 000 000

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

206 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

927 000 000

71

Miljøavgift på kartong

96 000 000

72

Miljøavgift på plast

62 000 000

73

Miljøavgift på metall

156 000 000

74

Miljøavgift på glass

66 000 000

5560

Miljøavgifter

70

Miljøavgift på plastposer

1 500 000 000

71

Miljøavgift på papirposer

130 000 000

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift

8 000 000 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift-stiftelser

19 784 000

72

Vederlag TV2

10 333 000

73

Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

36 046 000

74

Avgift – forhåndskontroll av kinofilm

5 500 000

5571

Sektoravgifter under Arbeidsdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

74 000 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

69 000 000

71

Vinmonopolavgift

37 100 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900 000

73

Legemiddelkontrollavgift

69 322 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

145 000 000

5575

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet

70

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

29 618 000

71

Kontrollavgift fiskeflåten

6 000 000

73

Årsavgift Merkeregisteret

9 550 000

74

Sektoravgifter Kystverket

763 641 000

5578

Sektoravgifter under Miljøverndepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond

12 320 000

71

Jeger- og fellingsavgifter

77 600 000

72

Fiskeravgifter

16 300 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

323 800 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Avgift på frekvenser mv.

252 900 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

110 700 000 000

72

Arbeidsgiveravgift

154 492 000 000

Totale inntekter

1 086 901 514 000

II

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at det av avgiftspliktig omsetning for legemiddelgrossister i 2013 skal betales avgift svarende til 0,55 pst.

III

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2013 kapittel 3 med følgende endring:

§ 3-1 skal lyde:

§ 3-1 Toppskatt

Personlig skattyter skal av personinntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12, svare toppskatt til staten med 9 pst. for den delen av inntekten som overstiger 509 600 kroner, med 12 pst. for den delen av inntekten som overstiger 828 300 kroner og med 15 pst. for den delen av inntekten som overstiger 1 500 000 kroner i klasse 0,1 og 2.

Personlig skattyter i en kommune i Finnmark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, skal likevel bare svare toppskatt til staten av inntekt som nevnt i første ledd med 7 pst. av den inntekten som overstiger 509 600 kroner, med 12 pst. for den delen av inntekten som overstiger 828 300 kroner og med 15 pst. for den delen av inntekten som overstiger 1 500 000 kroner i klasse 0,1 og 2.

Dersom skattyter er bosatt i riket bare en del av året, nedsettes beløpene i første og annet ledd forholdsmessig under hensyn til det antall hele eller påbegynte måneder av året han har vært bosatt her. Tilsvarende gjelder for skattyter som ikke er bosatt i riket, men som plikter å svare skatt etter skatteloven § 2-3 første og annet ledd, eller lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

IV

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2013 med følgende endring:

§ 4 nytt annet ledd skal lyde:

Merverdiavgift svares med 8 pst. av omsetning, uttak og innførsel av fersk frukt og grønnsaker som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-12.

V

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på alkohol for budsjettåret 2013 med følgende endringer:

Stortingets vedtak om avgift på alkohol for budsjettåret 2013 § 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk

Volumprosent alkohol

Kr

t.o.m. 0,7

avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer

Brennevinsbasert

over 0,7

7,54 per volumprosent og liter

Annen

over 0,7 t.o.m. 2,7

3,37 per liter

over 2,7 t.o.m. 3,7

12,67 per liter

over 3,7 t.o.m. 4,7

21,96 per liter

over 4,7 t.o.m. 22

4,91 per volumprosent og liter

Etanol til teknisk bruk

over 0,7

sats som for alkoholholdig drikk

VI

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på tobakksvarer for 2013 med følgende endringer:

Stortingets vedtak om avgift på tobakksvarer mv. for budsjettåret 2013 § 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Produkt

Kr

Sigarer

2,59

per gram av pakningens nettovekt

Sigaretter

2,59

per stk.

Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning

2,59

per gram av pakningens nettovekt

Skråtobakk

1,05

per gram av pakningens nettovekt

Snus

1,05

per gram av pakningens nettovekt

Sigarettpapir og sigaretthylser

0,0394

per stk.

VII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om engangsavgift på motorvogner mv. for budsjettåret 2013 med følgende endringer:

Stortingets vedtak om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift for budsjetterminen 2013 § 2 første ledd skal lyde:

§ 2 Avgift skal betales med følgende beløp:

Egenvekt (kg)

Motor- effekt (kW)

NOX - utslipp (mg/km)

CO2 -utslipp (g/km)

Slagvolum (cm3)

Sats per enhet (kr)

Vrakpant

Avgiftsgruppe A

kr 1700

Personbiler, varebiler klasse 1, busser under 6 m med inntil 17 seteplasser

0–1150

36,89

1151–1400

80,41

1401–1500

160,84

over 1500

187,06

0–65

0

66–90

315

91–130

895

over 130

2220,00

over 0

22

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med

– utslipp 110 g/km og over

0–110

0

111–130

750

131–170

924

171–240

2 155,00

over 240

3 460,00

CO2-utslipp under 110 g/km t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 110 g/km t.o.m. 50 g/km

750

CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

850

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp

– bensindrevne

0–1100

14,33

1101–1700

47,72

1701–2100

136,97

over 2100

147,74

– ikke bensindrevne

0–1100

10,98

1101–1700

38,97

1701–2100

111,8

over 2100

116,3

Avgiftsgruppe B

kr 1700

Varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7501 kg og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm

22 pst. av A

22 pst. av A

25 pst. av A

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med

– utslipp 110 g/km og over

0–110

0

111–130

187,5

131–170

231

over 170

538,75

CO2 -utslipp under 110 g/km t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 110 g/km t.o.m. 50 g/km

187,5

CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

212,5

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp

25 pst. av A

Avgiftsgruppe C

kr 1700

Campingbiler

22 pst. av A

22 pst. av A

0 pst. av A

22 pst. av A

22 pst. av A

Avgiftsgruppe D

Avgiftsgruppe E

kr 0

Beltebiler

36 pst. av verdiavgifts-grunnlaget

Avgiftsgruppe F

kr 0

Motorsykler

10 635

0–11

0

over 11

473,29

0–125

0

126–900

36,53

over 900

80,1

Avgiftsgruppe G

kr 1700

Beltemotorsykler

0–100

14,99

101–200

29,98

over 200

59,93

0–20

39,98

21–40

79,92

over 40

159,83

0–200

3,13

201–400

6,25

over 400

12,49

Avgiftsgruppe H

kr 1700

Motorvogn i avgiftsgruppe A, som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede

40 pst. av A

40 pst. av A

100 pst. av A

100 pst. av A

Avgiftsgruppe I

kr 1700

Avgiftspliktige motorvogner som er 30 år eller eldre

3502

Avgiftsgruppe J

kr 1700

Busser under 6 m med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er fastmontert i fartsretningen

40 pst. av A

40 pst. av A

0 pst. av A

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med

0–110

0

– utslipp 110 g/km og over

111–130

300

131–170

369,6

over 170

862

CO2 -utslipp under 110 g/km t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 110 g/km t.o.m. 50 g/km

300

CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

340

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp

40 pst. av A

VIII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om årsavgift på motorvogner mv. for budsjettåret 2013 med følgende endringer:

Fra 1. januar 2013 skal Stortingets vedtak om avgift på motorvogner mv. B. Årsavgift § 2 første ledd ny bokstav g lyde:

Motorvogner registrert etter 1. januar 2013 som oppfyller avgassutslippskravnivåene i EURO V eller EURO 6 og har et CO2-utslipp som ikke overstiger 120 g/km, eller som bare benytter elektrisitet (elbil) eller forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor til framdrift (hybridbil).

IX

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på elektrisk kraft for budsjetterminen 2013 med følgende endring:

Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft for budsjettåret 2013 § 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 12,61 øre per kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.

X

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om grunnavgift på mineralolje mv. for budsjetterminen 2013 med følgende endring:

Stortingets vedtak om grunnavgift på mineralolje mv. for budsjetterminen 2013 § 1 første ledd første punktum skal lyde:

Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med kr 2,018 per liter.

XI

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om miljøavgifter på mineralske produkter mv. B. CO2-avgift på mineralske produkter for budsjettåret 2013 med følgende endringer:

§ 1 første ledd bokstav a skal lyde:

mineralolje (generell sats): kr 0,61 per liter.

Mineralolje til

 • innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,43 per liter,

 • annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 1,71 per liter,

 • treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,31 per liter,

 • fiske og fangst i nære farvann: kr 0 per liter

XII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om miljøavgifter på mineralske produkter mv. B. CO2-avgift på mineralske produkter for budsjettåret 2013 med følgende endringer:

§ 1 nytt tredje ledd skal lyde:

For naturgass til gasskraftverk skal det betales avgift med kr 0,96 per Sm3 naturgass.

Gjeldende tredje og fjerde ledd blir fjerde og femte ledd.

XIII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på drikkevareemballasje for budsjettåret 2013 § 2, med følgende endring:

Stortingets vedtak om avgifter på drikkevareemballasje for budsjettåret 2013 § 2 første ledd skal lyde:

Det skal betales miljøavgift av drikkevareemballasje med følgende beløp per emballasjeenhet:

 • a) glass og metall: kr 5,74,

 • b) plast: kr 3,46,

 • c) kartong og papp: kr 1,45.

Forslag 47

Stortinget ber regjeringen sikre at oster som utgjør en potensiell konkurranseutfordring for norske osteprodusenter, gis prosenttoll, mens andre oster gis kronetoll som i dag.

Forslag 48

Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2013 om skattefritak for gevinst ved frivillig eller ufrivillig salg av tomter i landbruket i de tilfeller hvor vederlaget brukes til reinvesteringer i landbruksdriften. Dette skal ikke gjelde for bolig- og fritidseiendom.

Forslag 49

Stortinget anmoder regjeringen om å foreslå at det innføres et skattefradrag og en kompensasjonsordning for den merverdiavgift som påløper ved pliktig vedlikehold av fredede bygninger i privat eie.

Forslag 50

Stortinget ber regjeringen sikre at ordningen med tilbakeføring av merverdiavgift til private som utfører kommunalt lovpålagte oppgaver, ikke strammes inn.

Forslag 51

Stortingsvedtak om avgift på plastposer:

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av plastposer med kr 2 per pose. Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på plastposer som

 • a) fra produsents eller importørs lager

  • 1. utføres til utlandet,

  • 2. legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • b) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra registrert virksomhets eller importørs lager leveres til eller innføres av

  • 1. diplomater,

  • 2. Nato og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

Forslag 52

Stortingsvedtak om avgift på papirposer:

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av papirposer med kr 3 per pose.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på papirposer som

 • a) fra produsents eller importørs lager

  • 1. utføres til utlandet,

  • 2. legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • b) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra registrert virksomhets eller importørs lager leveres til eller innføres av

  • 1. diplomater,

  • 2. Nato og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.»

Forslag fra Venstre:

Forslag 53

Rammeområde 21

(Skatter, avgifter og toll)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

33 450 000 000

72

Fellesskatt

202 570 000 000

73

Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene

1 335 000 000

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

1 200 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

86 100 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter

138 125 000 000

74

Arealavgift mv.

2 000 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

3 875 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll

2 525 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

190 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

234 634 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

12 360 000 000

5531

Avgift på tobakksvarer mv.

70

Avgift på tobakksvarer mv.

9 330 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

21 430 000 000

72

Årsavgift

9 700 000 000

73

Vektårsavgift

340 000 000

75

Omregistreringsavgift

2 130 000 000

5537

Avgifter på båter mv.

71

Avgift på båtmotorer

165 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

6 950 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

11 550 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

8 145 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

2 250 000 000

71

Avgift på smøreolje mv.

99 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

6 138 000 000

71

Svovelavgift

72 000 000

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

70

Avgift på sluttbehandling av avfall

48 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

1 000 000

71

Tetrakloreten (PER)

3 000 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

288 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

140 000 000

5550

Miljøavgift på plantevernmiddel

70

Miljøavgift på plantevernmiddel

50 000 000

5551

Avgift knyttet til mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

1 500 000

71

Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av mineraler etter mineralloven

10 000 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 260 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

1 905 000 000

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

206 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

927 000 000

71

Miljøavgift på kartong

96 000 000

72

Miljøavgift på plast

62 000 000

73

Miljøavgift på metall

147 000 000

74

Miljøavgift på glass

75 000 000

5560

Miljøavgifter

70

Miljøavgift på plastposer

800 000 000

80

Miljøavgift på flyreiser

3 000 000 000

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift

7 690 000 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift-stiftelser

19 784 000

72

Vederlag TV2

10 333 000

73

Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

36 046 000

74

Avgift – forhåndskontroll av kinofilm

5 500 000

5571

Sektoravgifter under Arbeidsdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

74 000 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

69 000 000

71

Vinmonopolavgift

37 100 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900 000

73

Legemiddelkontrollavgift

69 322 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

145 000 000

5575

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet

70

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

29 618 000

71

Kontrollavgift fiskeflåten

6 000 000

73

Årsavgift Merkeregisteret

9 550 000

74

Sektoravgifter Kystverket

763 641 000

5578

Sektoravgifter under Miljøverndepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond

12 320 000

71

Jeger- og fellingsavgifter

77 600 000

72

Fiskeravgifter

16 300 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

323 800 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Avgift på frekvenser mv.

252 900 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

115 340 000 000

72

Arbeidsgiveravgift

154 030 000 000

Totale inntekter

1 084 705 214 000

II

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at det av avgiftspliktig omsetning for legemiddelgrossister i 2013 skal betales avgift svarende til 0,55 pst.

III

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2013 kapittel 2 med følgende endringer:

§ 2-1 Formuesskatt til staten – personlig skattyter og dødsbo

Personlig skattyter og dødsbo svarer formuesskatt til staten av den delen av skattyterens samlede antatte formue som overstiger 1 000 000 kroner. Satsen skal være 0,4 pst.

Ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, svarer formuesskatt til staten av den delen av ektefellenes samlede antatte formue som overstiger 2 000 000 kroner. Satsen skal være 0,4 pst.

§ 2-3 Formuesskatt til kommunene

Det svares formuesskatt til kommunen dersom skattyter ikke er fritatt for slik skatteplikt etter skatteloven kapittel 2. Skattyter som har krav på personfradrag etter skatteloven § 15-4, skal ha et fradrag i formuen på 1 000 000 kroner. For ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, skal fradraget være 2 000 000 kroner. Når skattyter har formue i flere kommuner, fordeles fradraget etter reglene i skatteloven § 4-30 første og annet ledd. Satsen for formuesskatt til kommunene må ikke være høyere enn 0,7 pst. Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.

IV

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2013 kapittel 3 med følgende endringer:

§ 3-1 skal lyde:

§ 3-1 Toppskatt

Personlig skattyter skal av personinntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12, svare toppskatt til staten med 9 pst. for den delen av inntekten som overstiger 525 000 kroner, og med 12 pst. for den delen av inntekten som overstiger 828 300 kroner i klasse 0, 1 og 2.

Personlig skattyter i en kommune i Finnmark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, skal likevel bare svare toppskatt til staten av inntekt som nevnt i første ledd med 7 pst. av den inntekten som overstiger 525 000 kroner, og med 12 pst. for den delen av inntekten som overstiger 828 300 kroner i klasse 0, 1 og 2.

Dersom skattyter er bosatt i riket bare en del av året, nedsettes beløpene i første og annet ledd forholdsmessig under hensyn til det antall hele eller påbegynte måneder av året han har vært bosatt her. Tilsvarende gjelder for skattyter som ikke er bosatt i riket, men som plikter å svare skatt etter skatteloven § 2-3 første og annet ledd, eller lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

V

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2013 kapittel 6 med følgende endringer:

§ 6-1 skal lyde:

§ 6-1 Minstefradrag

Minstefradrag i lønnsinntekt mv. etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav a skal ikke settes lavere enn 31 800 kroner, og ikke settes høyere enn 91 300 kroner.

Minstefradrag i pensjonsinntekt etter skattelovens § 6-32 første ledd bokstav b skal ikke settes lavere enn 4 000 kroner, og ikke høyere enn 70 000 kroner.

VI

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2013 kapittel 6 med følgende endring:

§ 6-2 skal lyde:

§ 6-2 Foreldrefradrag

Fradrag beregnet etter skatteloven § 6-48 skal ikke settes høyere enn 20 000 kroner per barn.

VII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2013 kapittel 6 med følgende endring:

§ 6-3 skal lyde:

§ 6-3 Personfradrag

Fradrag etter skatteloven § 15-4 er 49 000 kroner i klasse 1 og 73 500 kroner i klasse 2.

VIII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2013 kapittel 6 med følgende endring:

§ 6-6 skal lyde:

§ 6-6 Særfradrag for enslige forsørgere

Fradrag etter skatteloven § 6-80 er 4 083 kroner per påbegynt måned.

IX

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2013 med følgende endringer:

§ 6 Trygdeavgift av pensjon mv.

Av pensjon i og utenfor arbeidsforhold, unntatt avtalefestet pensjon mottatt før skattyter fyller 67 år,føderåd, livrente som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold, engangsutbetaling fra pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, engangsutbetaling fra individuell pensjonsavtale som er i samsvar med regler gitt av departementet, engangsutbetaling fra pensjonsavtale etter lov om individuell pensjonsordning og personinntekt for skattyter under 17 år og over 69 år, som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 1, beregnes trygdeavgift med 4,7 pst.

Av avtalefestet pensjon mottatt før skattyter fyller 67 år, som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 4, beregnes trygdeavgift med 6,0 pst.

§ 7 Trygdeavgift av lønnsinntekt mv.

Av lønnsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 2, beregnes trygdeavgift med 8,3 pst.

X

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2013 med følgende endringer:

Ny § 4 og 5 skal lyde

§ 4 Særregler om lærlinger

For lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette for arbeidstakere som er lærlinger og ansatt etter 1.1.2013, skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift i noen soner.

§ 5 Særregler for nystartede bedrifter

For lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette, skal det for bedrifter som er startet etter 1.1.2013 med inntil 5 ansatte ikke beregnes arbeidsgiveravgift i noen soner i inntil tre år etter første gangs registrering av bedriften.

Opprinnelig § 4 blir § 6 etc.

XI

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2013 med følgende endringer:

§ 2 Alminnelig sats

Merverdiavgift svares med 24 pst. av avgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel når ikke redusert sats skal anvendes etter bestemmelsene nedenfor.

§ 3 oppheves.

Nåværende §§ 4 og 5 blir §§ 3 og 4.

XII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på alkohol for budsjetterminen 2013 med følgende endringer:

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7

7,45 per volumprosent og liter

Annen alkoholholdig drikk over 4,7 t.o.m 22

4,06 per volumprosent og liter

XIII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på tobakksvarer for 2013, med følgende endringer:

Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Produkt

Kr

Sigarer

2,59

per gram av pakningens nettovekt

Sigaretter

2,59

per stk.

Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning

2,59

per gram av pakningens nettovekt

Snus

1,05

per gram av pakningens nettovekt

Skråtobakk

1,05

per gram av pakningens nettovekt

Sigarettpapir og papirhylser

0,0394

per stk.

XIV

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på motorvogn mv., I. Engangsavgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2013 med følgende endringer:

§ 5 første ledd ny bokstav p skal lyde

p) utrykningskjøretøy til politiet.

XV

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om veibruksavgift på drivstoff for budsjetterminen 2013 med følgende endringer:

§ 1 første ledd bokstav a og b skal lyde:

 • a) bensin

  • 1. svovelfri bensin (under 10 ppm svovel) kr 5,28

  • 2. lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel): kr 5,32

  • 3. annen bensin: kr 5,32

 • b) olje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

  • 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 4,25

  • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 4,30

  • 3. annen mineralolje: kr 4,30

  • 4. biodiesel: kr 0

XVI

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på elektrisk kraft for budsjetterminen 2013 med følgende endringer:

§ 1 første og annet ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 13,61 øre per kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.

Det skal betales avgift med 2,50 øre per kWh for kraft som leveres

 • a) til industri, bergverk, produksjon av fjernvarme og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen, og

 • b) i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

XVII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om grunnavgift på mineralolje mv. for budsjetterminen 2013 med følgende endring:

Stortingets vedtak om grunnavgift på mineralolje mv. for budsjetterminen 2013 § 1 første ledd første punktum skal lyde:

Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med kr 2,018 per liter.

XVIII

Stortingets vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2013 skal lyde:

Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales CO2-avgift til statskassen etter følgende satser:

 • a) for gass 116 øre per standardkubikkmeter

 • b) for olje eller kondensat 116 øre per liter.

XIX

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om miljøavgifter på mineralske produkter mv. B. CO2-avgift på mineralske produkter for budsjettterminen 2013 med følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) mineralolje (generell sats): kr 0,81 per liter.

 • Mineralolje til

  • innenriks kvotepliktig luftfart: kr 0,63 per liter,

  • annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 0,91 per liter,

  • treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,51 per liter,

  • fiske og fangst i nære farvann: kr 0,33 per liter,

 • b) bensin: kr 1,11 per liter,

 • c) naturgass: kr 0,66 per Sm3,

 • d) LPG: kr 0,88 per kg.

§ 1 nytt tredje ledd skal lyde:

For naturgass til gasskraftverk skal det betales avgift med kr 0,55 per standardkubikkmeter.

Gjeldende tredje og fjerde ledd blir fjerde og femte ledd.

XX

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om miljøavgifter på mineralske produkter mv. C. Svovelavgift for budsjetterminen 2013 med følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales svovelavgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje som inneholder over 0,05 pst. vektandel svovel med 12,8 øre per liter for hver påbegynt 0,25 pst. vektandel svovel.

XXI

Stortingets vedtak om avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) for budsjetterminen 2013 § 1 første ledd skal lyde:

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), herunder gjenvunnet HFK og PFK. Avgift på HFK og PFK betales med kr 0,254 per kg multiplisert med den GWP-verdi (global warming potensial) den enkelte avgiftspliktige HFK- og PFK-gassen representerer.

XXII

I Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOX for budsjetterminen 2013 skal § 1 første ledd lyde:

Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med kr 19,01 per kg utslipp av nitrogenoksider (NOX) ved energiproduksjon fra følgende kilder:

 • a) framdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 750 kW,

 • b) motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW,

 • c) fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land.

XXIII

Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til vedtak om avgift på drikkevareemballasje for budsjettåret 2013 § 2, med følgende endring:

Stortingets vedtak om avgifter på drikkevareemballasje for budsjettåret 2013 § 2 første ledd skal lyde:

Det skal betales miljøavgift av drikkevareemballasje med følgende beløp per emballasjeenhet:

 • a) glass og metall: kr 5,74,

 • b) plast: kr 3,46,

 • c) kartong og papp: kr 1,45.

XXIV

I Stortingets vedtak om dokumentavgift for budsjetterminen 2013 skal § 1 lyde:

Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift betales avgift til statskassen ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomta. Avgift skal betales med 2,4 pst. av avgiftsgrunnlaget, men minst kr 250.

Forslag 54

Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2013, komme tilbake til Stortinget med forslag til et lovforslag om innføring av regler om avsetning til en fondsordning for enkeltpersonforetak etter mønster av den svenske ordningen med «expansionsmedel».

Forslag 55

Stortinget ber regjeringen snarest, og senest i forbindelse med revidert statsbudsjett 2013, utrede og fremme lovforslag om 20 pst. fradrag i skatt for personlige, varige investeringer i selskap inntil 500 000 kroner.

Forslag 56

Stortinget ber regjeringen snarest avvikle ordningen med taxfree-salg av tobakksvarer.

Forslag 57

Stortinget ber regjeringen endre forskrift 17. desember 2008, nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) § 5-9-1 basert på en økning av grensen for tollfri import av varer til kr 500.

Forslag 58

Stortinget ber regjeringen heve det skattefrie bunnbeløpet i sjablongbeskatning for arbeidsgiverbetalt mobiltelefoni til 2 000 kroner.

Forslag 59

Stortinget ber regjeringen snarest, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013 om å legge fram en ordning med skattefradrag for energieffektiviseringstiltak i private bygg (materiellkostnader og arbeidskostnader) på inntil 50 000 kroner.

Forslag 60

Stortinget ber regjeringen snarest, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2013, fremme nødvendige forslag til lovendring slik at selvstendig næringsdrivende får en ordning med et minstefradrag på 100 000 kroner som et alternativ til fradragsrett for kostnader knyttet til næringsvirksomheten.

Forslag 61

Stortinget ber regjeringen endre skattelovforskriften § 6-44-1 første ledd slik at høy kilometersats i reisefradraget gis inntil 35 000 km årlig.

Forslag 62

Stortinget ber regjeringen snarest, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2013, utforme og fremme lovforslag om å fjerne retten til rentefradrag for kredittkortgjeld.

Forslag 63

Stortinget ber regjeringen snarest utrede og fremme forslag om å innføre en miljøavgift på flyreiser til og fra norske flyplasser etter tysk modell.