Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella–Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland

Dette dokument

  • Innst. 73 S (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 6 S (2012–2013)
  • Dato: 20.11.2012
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 20. november 2012

Knut Arild Hareide

Tone Merete Sønsterud

leder

ordfører