Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella - Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland

Prop. 6 S (2012-2013), Innst. 73 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2012 Innst. 73 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringa samtykka i at bompengeselskap får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompengar for finansiering av utbygging av fv. 33 Skreifjella-Totenvika i Østre Toten kommune, Kostnadsanslaget for tiltakene er regnet til 425 mill. kroner, og finansiert med 178 mill. kroner av statlige midler over post til rassikring av fylkesvegnettet, 85 mill. kroner av fylkskommunale midler og med 162 mill. kroner i bompenger. Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2015. Utbedringene på fv. 33 vil bedre trafikksikkerheten, økt framkommelighet og mer rassikker veg,

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2012