Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Innhold

Til Stortinget

Sammendrag

Miljøverndepartementet foreslår i proposisjonen endringer i statsbudsjettet for 2012, som gjelder følgende:

Kap. 1400 Miljøverndepartementet

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Det foreslås å redusere bevilgningen med 3 mill. kroner for å øke bevilgningen under kap. 1400 ny post 62.

Post 62 (Ny) Den naturlige skolesekken

Det er budsjettert med midler til prosjektet Den naturlige skolesekken under kap. 1400 post 21 og kap. 1427 post 21. Det foreslås at 7 mill. kroner av prosjektmidlene utbetales som tilskudd til kommuner og til tiltak i grunnskolen. Ny post 62 bevilges med 7 mill. kroner mot tilsvarende reduserte utgifter under de ovennevnte postene.

Post 76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

Det foreslås å øke bevilgningen med 1 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon i bevilgningen under kap. 1427 post 21.

Post 81 Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 3,226 mill. kroner for å finansiere utgifter til brannsikringsarbeid i stavkirker.

Kap. 1427 Direktoratet for naturforvaltning

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med til sammen 5 mill. kroner mot bevilgningsøkninger på 4 mill. kroner under kap. 1400 post 62 og 1 mill. kroner under kap. 1400 post 76.

Post 34 Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 1427 post 34 med 108,9 mill. kroner. Tilsagnsfullmakten på posten økes med tilsvarende beløp.

Kap. 1429 Riksantikvaren

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 1,05 mill. kroner mot en tilsvarende økning av inntekter under kap. 4429 post 9.

Post 72 Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 4 mill. kroner mot økte bevilgninger på 2 mill. kroner på kap. 1429 postene 73 og 74.

Post 73 Brannsikring og beredskapstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

Det foreslås at bevilgningen økes med til sammen 7,826 mill. kroner, 1,7 mill. kroner foreslås som en tilleggsbevilgning mens de resterende 6,126 mill. kronene foreslås dekket av innsparinger under kap. 1400 post 81, kap. 1429 post 72 og kap. 1447 post 21.

Post 74 Fartøyvern, kan overføres

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 2 mill. kroner mot tilsvarende redusert bevilgning under kap. 1427 post 72.

Kap. 1441 Klima- og forurensningsdirektoratet

Post 1 Driftsutgifter

Det foreslås at bevilgningen reduseres med i alt 5,5 mill. kroner.

Post 22 Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter

Det foreslås å redusere bevilgningen med 1,161 mill. kroner.

Post 75 Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning

Det forventes at om lag 120 000 bilvrak vil bli innlevert i 2012, som er ca. 10 000 vrak mer enn forventet. Det foreslås at bevilgningen økes med 20 mill. kroner.

Post 76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning

På bakgrunn av nye prognoser for hvor mye som vil bli levert inn av brukt gass, foreslås det at bevilgningen økes med 7 mill. kroner.

Kap. 1447 Miljøhensyn i offentlige innkjøp

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Det foreslås å redusere bevilgningen med 0,9 mill. kroner for å finansiere brannsikringsarbeid i stavkirkene.

Kap. 1465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

Post 1 Driftsutgifter

Det foreslås å øke bevilgningen med i alt 26,6 mill. kroner.

Kap. 1471 Norsk Polarinstitutt

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Bevilgningen foreslås økt med 2 mill. kroner.

Kap. 4429 Riksantikvaren

Post 9 Internasjonale oppdrag

Det foreslås at inntektsposten økes med 1,05 mill. kroner, som følge av økte inntekter fra prosjekter knyttet til natur- og kulturarven.

Kap. 4441 Klima- og forurensningsdirektoratet

Post 2 Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter

Bevilgningen foreslås redusert med 1,161 mill. kroner.

Post 4 Gebyrer

Det foreslås at inntektsposten reduseres med 3,5 mill. kroner.

Post 6 Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger

Kap. 4441 post 6 foreslås redusert med 2 mill. kroner.

Post 7 Gebyrinntekter (Kvotesystemet)

Deler av inntektene vil bli forskjøvet til 2013, og det foreslås derfor at bevilgningen reduseres med 1,4 mill. kroner.

Kap. 4465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

Post 1 Gebyrinntekter tinglysing, borettslag

Bevilgningen foreslås økt med 3,5 mill. kroner.

Post 2 Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom

Det foreslås at inntektsposten for tinglysing i fast eiendom blir økt med 43 mill. kroner.

Stortingsmelding om avfallspolitikken

Departementet viser i proposisjonen til at regjeringen i statsbudsjettet for 2011–2012 varslet at den ville legge fram en melding til Stortinget om avfallspolitikken.

Det vises til at det har skjedd store endringer på avfallsfeltet de siste tiårene, virkemidlene har bidratt i positiv retning og samtidig er det fortsatt behov for justeringer av politikken. I stedet for den tidligere varslede meldingen til Stortinget om avfallspolitikken, vil Miljøverndepartementet legge fram en avfallsstrategi i løpet av våren 2013.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Bendiks H. Arnesen, Irene Johansen, Torstein Rudihagen, Tor-Arne Strøm og Eirin Sund, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Oskar J. Grimstad og Henning Skumsvoll, fra Høyre, Nikolai Astrup, Bjørn Lødemel og Siri A. Meling, fra Sosialistisk Venstreparti, Lars Egeland, fra Senterpartiet, lederen Erling Sande, og fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, har ingen merknader til de foreslåtte endringene i statsbudsjettet for 2012 under Miljøverndepartementet.

Komiteen har videre merket seg at regjeringen vil legge frem en avfallsstrategi i løpet av våren 2013, og at denne vil være i stedet for den varslede meldingen til Stortinget om avfallspolitikken.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til Prop. 24 S (2012–2013) og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1400

Miljøverndepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 147 532 000 til kr 144 532 000

(Ny)

62

Den naturlige skolesekken, bevilges med

7 000 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, forhøyes med

1 000 000

fra kr 21 846 000 til kr 22 846 000

81

Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, nedsettes med

3 226 000

fra kr 10 600 000 til kr 7 374 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 336 763 000 til kr 331 763 000

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, nedsettes med

108 900 000

fra kr 232 200 000 til kr 123 300 000

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 050 000

fra kr 115 970 000 til kr 117 020 000

72

Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med

4 000 000

fra kr 225 112 000 til kr 221 112 000

73

Brannsikring og beredskapstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

7 826 000

fra kr 10 953 000 til kr 18 779 000

74

Fartøyvern, kan overføres, forhøyes med

2 000 000

fra kr 43 712 000 til kr 45 712 000

1441

Klima- og forurensningsdirektoratet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 500 000

fra kr 339 557 000 til kr 334 057 000

22

Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med

1 161 000

fra kr 2 025 000 til kr 864 000

75

Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, forhøyes med

20 000 000

fra kr 221 320 000 til kr 241 320 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

7 000 000

fra kr 60 000 000 til kr 67 000 000

1447

Miljøhensyn i offentlige innkjøp

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

900 000

fra kr 18 000 000 til kr 17 100 000

1465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter, forhøyes med

26 600 000

fra kr 199 534 000 til kr 226 134 000

1471

Norsk Polarinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 000 000

fra kr 60 295 000 til kr 62 295 000

Inntekter

4429

Riksantikvaren

9

Internasjonale oppdrag, forhøyes med

1 050 000

fra kr 270 000 til kr 1 320 000

4441

Klima- og forurensningsdirektoratet

2

Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med

1 161 000

fra kr 2 161 000 til kr 1 000 000

4

Gebyrer, nedsettes med

3 500 000

fra kr 35 259 000 til kr 31 759 000

6

Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, nedsettes med

2 000 000

fra kr 22 000 000 til kr 20 000 000

7

Gebyrinntekter (Kvotesystemet), nedsettes med

1 400 000

fra kr 10 600 000 til kr 9 200 000

4465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing, borettslag, forhøyes med

3 500 000

fra kr 59 000 000 til kr 62 500 000

2

Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom, forhøyes med

43 000 000

fra kr 989 000 000 til kr 1 032 000 000

II

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2012 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1427

Direktoratet for naturforvaltning

34

Statlige erverv, nasjonalparker

380,8 mill. kroner

79

Kompensasjon ved flytting av oppdrettsanlegg

2,25 mill. kroner

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 29. november 2012

Erling Sande

leder og ordfører