Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Frank Bakke-Jensen, Michael Tetzschner og Gunnar Gundersen om en forsikringsordning ved oppføring av bolig

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Frank Bakke-Jensen, Michael Tetzschner og Gunnar Gundersen fremmet 30. april 2013 følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen snarest fremme lovforslag om å erstatte bustadoppføringslovas garantiordning med en forsikringsordning som sørger for et sterkere forbrukervern, samtidig som de negative konsekvenser i form av egenkapital- og lånevanskeligheter for byggenæringen reduseres.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, Tore Hagebakken, Sigvald Oppebøen Hansen, Anna Ljunggren og Tove-Lise Torve, fra Fremskrittspartiet, Hans Frode Kielland Asmyhr, Ulf Leirstein, Åse Michaelsen og lederen Per Sandberg, fra Høyre, André Oktay Dahl og Anders B. Werp, fra Sosialistisk Venstreparti, Akhtar Chaudhry, og fra Senterpartiet, Jenny Klinge, viser til representantforslaget.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre deler forslagsstillernes begrunnelse for forslaget, og vil påpeke at det er viktig at regelverket ikke forhindrer aktører i byggenæringen å bygge boliger eller at regelverket gjør boligbygging unødig kostbart.

Komiteen viser til at ved kjøp og salg av ny bolig gjelder det krav om at entreprenøren skal stille garanti for oppfyllingen av avtalen. Komiteen viser videre til at bestemmelsen om garanti ble endret i 2010 ved lov om endringar i bustadoppføringslova og avhendingslova (skjerping av garantireglar og regulering av vidaresal). Endringen skjedde på bakgrunn av forslag fra regjeringen Stoltenberg II om å skjerpe kravene til garantiene, jf. Prop. 130 L (2009–2010). I korte trekk ble garantitiden utvidet fra to til fem år etter overtakelsen av boligen, og størrelsen på garantiene ble økt fra fem til ti prosent av vederlaget.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, mener at det er lite aktuelt nå å vurdere spørsmålet om å erstatte garantiordningen med en eventuell forsikringsordning. Flertallet finner det naturlig å avvente en vurdering av garantireglene i tråd med forutsetningene ved behandling av Innst. 74 L (2010–2011) der det uttales:

«I lys av de ulike synspunktene vedrørende garantiordningen som er framkommet i høringsrunden, mener komiteen at det er viktig å følge utviklingen nøye framover med hensyn til omfanget av tilfeller som ikke får tilstrekkelig dekning, byggefeil og kostnader. Det må innhentes erfaringer fra de ulike aktører på feltet, særlig fra forbrukere og byggenæringen, og det bør vurderes å få gjennomført en uavhengig vurdering. En ny vurdering må foreligge innen fem år etter lovens ikrafttredelse.»

Flertallet mener at det er viktig å veie hensynet til å verne forbrukere ved manglende oppfyllelse fra entreprenørens side mot hensynet til å unngå en for stor økning i byggekostnadene.

Flertallet viser til at en eventuell forsikringsordning vil ha en kostnadsside som må avveies i dette spørsmålet.

På denne bakgrunn går flertallet inn for at representantforslag 118 S (2012–2013) vedlegges protokollen.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til at virkningen av endringen er i ferd med å vise seg, og dette gjelder i første rekke mindre bedrifter. Disse medlemmer frykter at mange mindre byggefirmaer ikke vil klare å stille garantier fremover. Dette kan bety at firmaer må legges ned, og at dette særlig vil gjelde i distriktene, men også indirekte konsekvenser i form av dyrere og tregere boligbygging. Kostnadene ved garantiordningen skyves til forbruker i form av dyrere boliger.

Disse medlemmer mener videre at garantiordningen ikke gir boligbygger tilstrekkelig sikkerhet. Dette gjelder i første rekke de forbrukere som har størst behov for vern, nemlig der boligfeilene er store. Disse medlemmer mener derfor i likhet med forslagsstillerne at det haster med å få på plass en forsikringsordning som kan sørge for raskere og billigere boligbygging, som kan forhindre at mindre byggefirmaer må legge ned eller ikke kan bygge i det omfang de har potensial til og som gir forbruker bedre rettigheter ved feil på bolig.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen snarest fremme lovforslag om å erstatte bustadoppføringslovas garantiordning med en forsikringsordning som sørger for et sterkere forbrukervern, samtidig som de negative konsekvenser i form av egenkapital- og lånevanskeligheter for byggenæringen reduseres.»

Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen snarest fremme lovforslag om å erstatte bustadoppføringslovas garantiordning med en forsikringsordning som sørger for et sterkere forbrukervern, samtidig som de negative konsekvenser i form av egenkapital- og lånevanskeligheter for byggenæringen reduseres.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:118 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Frank Bakke-Jensen, Michael Tetzschner og Gunnar Gundersen om en forsikringsordning ved oppføring av bolig – vedlegges protokollen.

Oslo, i justiskomiteen, den 6. juni 2013

Per Sandberg

Ulf Leirstein

leder

ordfører