29. Oppbevaringstiden for primærdokumentasjon i bokføringsloven

29.1 Sammendrag fra Prop. 1 LS (2013–2014)

Departementet har etter en samlet vurdering kommet til at det må legges mest vekt på at næringslivet opplever kravet om 10 års oppbevaringstid for primærdokumentasjon som en betydelig administrativ byrde. Departementet foreslår derfor at det generelle minstekravet til oppbevaringstid for primærdokumentasjon i bokføringsloven reduseres fra 10 år til 5 år. Departementet mener det vil kunne være behov for krav til lengre oppbevaringstid enn 5 år for enkelte særlige typer primærdokumentasjon for skatte og avgiftskontrollformål, samt i forbindelse med bekjempelse av økonomisk kriminalitet og annen tilsynsvirksomhet. Det foreslås derfor at departementet gis hjemmel til å fastsette lengre oppbevaringstid for bestemte typer dokumentasjon dersom dette finnes nødvendig av hensyn til pliktig regnskapsrapportering eller skatte- og avgiftskontroll.

Departementet vil vurdere om skatteetaten og politiet har tilstrekkelige hjemler til å pålegge lengre oppbevaring enn 5 år i forbindelse med påbegynt bokettersyn eller etterforskning i straffesak. Departementet vil også vurdere behovet for tilpasninger i tilstøtende regelverk som bygger på at oppbevaringstiden for primærdokumentasjon er lengre enn 5 år, samt behovet for overgangsregler.

Det vises til forslag til endringer i bokføringsloven § 13 annet og femte ledd.

29.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteen viser til representantforslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre i Dokument 8:97 S (2011–2012) om å redusere oppbevaringsplikten fra 10 til 5 år. Komiteen er tilfreds med at regjeringens forslag til regelendringer er i tråd med dette forslaget.