30.1 Sammendrag fra Prop. 1 LS (2013–2014)

Finansdepartementet foreslår at regnskapspliktige som anses som «store» etter nye terskelverdier i antatt forventede EØS-regler som svarer til direktiv 2013/34/EU, samt utstedere av noterte verdipapirer, som driver virksomhet innen utvinningsindustrien og/eller skogsdrift i ikke-beplantet skog, skal utarbeide og offentliggjøre en årlig rapport om sin virksomhet, herunder betalinger til myndigheter, på land- og prosjektnivå. Departementet mener det bør kunne fastsettes utvidede innholdskrav i rapporteringsplikten sammenlignet med de antatt forventede EØS-reglene, slik som investeringer, salgsinntekt, produksjonsvolum, kjøp av varer og tjenester, samt antall ansatte i det enkelte land, men at det nærmere innholdskravet bør kunne fastsettes i forskrift. Det foreslås videre regler om unntak fra rapporteringsplikten. Departementet foreslår ikke at rapporten skal underlegges ekstern verifikasjon, men at styret og daglig leder skal bekrefte at rapporten er utarbeidet i samsvar med kravene i lov og tilhørende forskrift, samt at det skal opplyses i årsberetningen hvor rapporten kan finnes. Etter forslaget trer reglene i kraft 1. januar 2014.

Det vises til forslag til regnskapsloven ny § 3-3d og forslag til endringer i regnskapsloven §§ 3-5 og 8-2. Det vises videre til forslag til verdipapirhandelloven ny § 5-5a og forslag til endringer i verdipapirhandelloven §§ 5-12 og 5-13.

Se nærmere omtale i proposisjonen om bakgrunn (20.2), gjeldende rett (20.3), internasjonal utvikling (20.4), formål (20.5), virkeområde (20.6), nærmere om krav til innholdet i rapporteringen (20.7), unntak fra og begrensninger i rapporteringsplikten (20.8), rapporteringsform (20.9), verifikasjon av rapporteringen (20.10), format og offentlighet (20.11), økonomiske og administrative konsekvenser (20.12) og merknader til de enkelte bestemmelser (20.13).

30.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettforliket mellom disse partiene og til at regjeringen bes om å sikre at det i regelverket om land-for-land rapportering innarbeides mål om å synliggjøre uønsket skattetilpasning.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til omtalen av forslaget om land-for-land rapportering i Prop. 1 LS (2013–2014), og vil understreke betydningen av mer åpenhet om selskapers pengestrømmer over landegrenser. Forslaget om land-for-land rapportering er et viktig tiltak for å ivareta disse hensynene.

Disse medlemmer viser til at skatteunndragelse og synliggjøring av uønsket skattetilpasning ikke er tatt inn som formål med forslaget til land-for-land rapportering. Videre legger forslaget opp til at selskapene kun skal rapportere på sin virksomhet der utvinningen av naturressursene finner sted. Ved å forbedre forslaget på disse punktene vil loven bli ytterligere forsterket. Det bør derfor utredes om formålet med loven bør utvides til også å omfatte skatteunndragelse og synliggjøring av uønsket skattetilpasning. Videre bør det utredes om loven bør endres slik at de berørte selskapene også må rapportere på sin virksomhet i land hvor de har støttefunksjoner, herunder skatteparadis.

Disse medlemmer vil understreke behovet for en forsterket innsats mot skatteunndragelse og den omfattende bruken av skatteparadiser for å unnslippe beskatning. Når regelverket skal evalueres vil det være naturlig å vurdere å involvere alle norske selskaper med virksomhet i utlandet, samt krav om at rapporteringen skal inngå i selskapenes årsregnskap og dermed underlegges revisjon.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede utvidelse av loven om land-for-land rapportering slik at de berørte selskapene også må rapportere på sin virksomhet i land hvor de har støttefunksjoner, herunder skatteparadis, og legge fram et forslag om dette senest i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2014.»

«Stortinget ber regjeringen utrede om formålet med loven om land-for-land rapportering skal utvides til også å omfatte skatteunndragelse, og legge fram forslag for Stortinget senest i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2014.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre. Dette medlem er tilfreds med at avtalen innebærer at de fire partiene ber regjeringen sikre at det i regelverket om land-for-land rapportering innarbeides mål om å synliggjøre uønsket skattetilpasning. For fattige land er multinasjonale selskapers uønskede skattetilpasning et stort problem som svekker landenes inntektsgrunnlag og muligheten for å bygge gode helse- og utdanningstjenester.