Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Pål Farstad og Iselin Nybø om flere lærere med doktorgrad som en del av satsingen på karriereveier i skolen

Dette dokument

 • Innst. 216 S (2013–2014)
 • Kildedok: Dokument 8:45 S (2013–2014)
 • Dato: 27.05.2014
 • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
 • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

I dokumentet fremmes følgende forslag:

 • «1. Stortinget ber regjeringen legge fram sak om flere karriereveier i skolen, samt tiltak for å øke antallet doktorgradsutdannede personer i undervisningsstillinger i skolen.

 • 2. Stortinget ber regjeringen legge til rette for en gjennomgang og modernisering av stillingskategoriene for undervisningspersonell, slik at stillingskategoriene bedre reflekterer kompetanse og faglig bakgrunn. Arbeidet skal gjøres i samråd med partene i skolesektoren.

 • 3. Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2014, innføre et prøveprosjekt med ekstra lønnstilskudd for doktorgradsutdannede personer som underviser i grunnopplæringen.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Christian Tynning Bjørnø, lederen Trond Giske, Martin Henriksen, Tone Merete Sønsterud og Marianne Aasen, fra Høyre, Henrik Asheim, Norunn Tveiten Benestad, Kent Gudmundsen og Kristin Vinje, fra Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad og Bente Thorsen, fra Kristelig Folkeparti, Anders Tyvand, fra Senterpartiet, Anne Tingelstad Wøien, fra Venstre, Iselin Nybø, og fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, viser til representantforslaget.

Komiteen er opptatt av at læreryrket skal være et attraktivt yrke med høy status i samfunnet. Gode lærere med høy faglig kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre alle elever en god utdanning. Samtidig trenger samfunnet flere lærere. Det betyr at det må legges til rette for at flere ser læreryrket som et naturlig valg etter endt utdanning, også personer med doktorgrad.

Komiteen mener flere karriereveier i skolen er viktig for både å beholde dyktige lærere og å rekruttere nye. En undersøkelse Respons har gjort på oppdrag fra Utdanningsforbundet viser at hele 79 pst. av rektorene i grunnskolen og 69 pst. av rektorene i videregående opplæring mener at flere karriereveier er svært eller nokså viktig for å rekruttere og beholde dyktige lærere. Komiteen mener derfor arbeidet med å utvikle flere karriereveier i skolen må intensiveres.

Komiteen mener flere personer med doktorgrad i skolen vil kunne bidra til faglig utvikling og til økt status i læreryrket. Komiteen er derfor positiv til tiltak som øker andelen med doktorgrad i skolen. Komiteen mener imidlertid at også annen faglig kompetanse og erfaring må kunne være utløsende i adgangen til nye karriereveier i skolen.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, støtter derfor hovedintensjonen i representantforslaget og ber regjeringen legge fram en sak om flere karriereveier i skolen – etter samråd med partene i skolesektoren. Forslaget om ekstra lønnstilskudd for doktorgradsutdannede bør vurderes i denne sammenhengen.

Komiteen viser til statsrådens svarbrev 20. april 2014 til komiteen, der det fremkommer at departementet samarbeider med KS og Utdanningsforbundet om å finne nye karriereveier for lærerne. Komiteen mener det er positivt at partene er involvert i dette arbeidet, og viser til at statsråden mener representantforslagets intensjon bør vurderes i de forsøk som skal gjennomføres.

Komiteen vil styrke skolen med flere yrkesgrupper som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer, og ikke minst styrke helsesøsterressursene. Det er viktig å gi læreren tid til å være pedagog, og at yrkesgrupper trekkes inn for å følge opp elever med andre utfordringer enn de rent faglige. Læreren må primært kunne fokusere på å være lærer.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, avventer derfor departementets arbeid med karriereveier for lærere og ber regjeringen legge frem disse på hensiktsmessig måte for Stortinget.

Komiteens medlem fra Venstre er tilfreds med at statsråden i sitt svarbrev til komiteen 30. april 2014 slår fast at: «Lærere med doktorgrad vil ha en naturlig plass i en fremtidig ordning med nye karrieremuligheter.»

Dette medlem legger til grunn at statsråden vil vektlegge dette i sin videre dialog med partene i skolesektoren og i forbindelse med utprøving av ulike modeller for karriereveier for lærere. Videre legger dette medlem til grunn at det i statsbudsjettet for 2015 vil settes av midler til et prøveprosjekt med ekstra lønnstilskudd for doktorgradsutdannede som underviser i grunnopplæringen – i tråd med representantforslaget.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

 • «1. Stortinget ber regjeringen legge fram sak om flere karriereveier i skolen, samt tiltak for å øke antallet doktorgradsutdannede personer i undervisningsstillinger i skolen.

 • 2. Stortinget ber regjeringen legge til rette for en gjennomgang og modernisering av stillingskategoriene for undervisningspersonell, slik at stillingskategoriene bedre reflekterer kompetanse og faglig bakgrunn. Arbeidet skal gjøres i samråd med partene i skolesektoren.

 • 3. Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2015, innføre et prøveprosjekt med ekstra lønnstilskudd for doktorgradsutdannede personer som underviser i grunnopplæringen.»

Forslag fra mindretall

Forslag fra Venstre:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen legge fram sak om flere karriereveier i skolen, samt tiltak for å øke antallet doktorgradsutdannede personer i undervisningsstillinger i skolen.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen legge til rette for en gjennomgang og modernisering av stillingskategoriene for undervisningspersonell, slik at stillingskategoriene bedre reflekterer kompetanse og faglig bakgrunn. Arbeidet skal gjøres i samråd med partene i skolesektoren.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2015, innføre et prøveprosjekt med ekstra lønnstilskudd for doktorgradsutdannede personer som underviser i grunnopplæringen.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:45 S (2013–2014) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Pål Farstad og Iselin Nybø om flere lærere med doktorgrad som en del av satsingen på karriereveier i skolen – vedlegges protokollen.

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 27. mai 2014

Trond Giske

Torgeir Knag Fylkesnes

leder

ordfører