Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014–2020)

Til Stortinget

Sammendrag

Forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014–2020) (Connecting Europe Facility – CEF) ble vedtatt i Rådet 5. desember 2013.

Formålet med CEF-forordningen er å opprette et nytt overordnet program for investeringer i infrastruktur innen EU.

Ordning for et sammenkoplet Europa skal etablere vilkår, metoder og prosedyrer for å tildele økonomisk bistand til transeuropeiske nettverk og programmer på områdene transport, energi og telekommunikasjon, med den hensikt å støtte prosjekter av felles interesse for medlemsstatene og skape finansielle synergier mellom sektorer. Forordningen kan anses først og fremst som et formelt program som gir finansieringsrammer for de enkelte sektorer, hvor de deltakende parter bindes opp til programtilskudd innen sektorene.

Programmene som blir opprettet på bakgrunn av finansielle bidrag gjennom CEF skal løpe i perioden 2014–2020.

CEF-forordningen inneholder de overordnede retningslinjer for deltakelse og finansiering i ordningen, mens de konkrete tiltak og utvelgelse av programmer på de enkelte områdene er fastsatt i separate forordninger for hver enkelt sektor.

EØS-komiteens beslutning legger opp til at EØS/EFTA-statene kun skal delta i telekommunikasjonsdelen av ordningen for et sammenkoplet Europa. Norges finansielle deltakelse vil således begrenses til dette området.

Forholdet til norsk rett og økonomiske og administrative konsekvenser

De første utlysningene av penger til programmer og tiltak gjennom CEF forventes å skje allerede sommeren 2014. Ettersom innlemmelse av CEF-forordningen innebærer økonomiske forpliktelser over flere år, er Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 andre ledd. Med sikte på at Norge skal kunne ta del i programmet så tidlig som mulig, og for å sikre norsk deltakelse i programaktivitetene i 2014, er det lagt opp til at Stortingets samtykke blir innhentet før det fattes beslutning i EØS-komiteen. Avgjørelsen i EØS-komiteen er ventet andre kvartal 2014.

CEF-forordningen innebærer finansielle forpliktelser for Norge, og finansieringen skjer gjennom innbetaling av en forhåndsdefinert kontingent. Det totale budsjettet for CEF er på 33,2 mrd. euro (26,3 mrd. euro til transport, 5,9 mrd. euro til energi og 1,1 mrd. euro til telekommunikasjon) over sju-årsperioden 2014–2020. Norge vil kun delta finansielt på området telekommunikasjon, og det norske bidraget vil gå til programmer og tiltak etablert innen rammene av CEF Digital. Det norske bidraget til telekommunikasjonssektoren estimeres av EFTA til ca. 269 mill. kroner for 2014–2020. Den årlige programkontingenten vil av programtekniske årsaker starte på i underkant av 20 mill. kroner i 2014 og gradvis øke til i underkant av 60 mill. kroner i 2020.

Det norske bidraget vil bli dekket av bevilgninger over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 542 post 70. Bidraget vil bli fulgt opp i den ordinære budsjettbehandlingen, herunder RNB for 2014.

Deltakelse gir mulighet for norske offentlige etater og deres samarbeidspartnere til å søke midler til etablering av den norske delen av de aktuelle digitale infrastrukturer og slik sett både sikre tilgang til denne infrastrukturen, samt sikre at norske myndigheter og næringsliv kan utøve innflytelse på de felles løsningene som etableres. Deltakelsen i CEF gjør det mulig for EØS/EFTA-statene å plassere nasjonale eksperter knyttet til flere programmer i EU-kommisjonen.

Det planlegges at Norge knytter tre nasjonale eksperter til CEF Digital i programperioden.

CEF-forordningen tilrettelegger for utvikling av programmer som kan bidra til forenkling og effektivisering både for næringslivet og folk flest. I stedet for å godta løsninger og standarder laget av medlemsstater i EU, vil Norge aktivt være med på å utforme disse, og på den måten sikre at norske interesser ivaretas.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilrår at Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014–2020). Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kjell-Idar Juvik, Ingvild Kjerkol, Sverre Myrli, Magne Rommetveit og Eirin Sund, fra Høyre, Torill Eidsheim, lederen Linda C. Hofstad Helleland, Nils Aage Jegstad og Helge Orten, fra Fremskrittspartiet, Ingebjørg Amanda Godskesen, Åse Michaelsen og Roy Steffensen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, og fra Venstre, Abid Q. Raja, viser til at proposisjonen omhandler opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014–2020) (Connecting Europe Facility – CEF).

Komiteen har merket seg at formålet med ordningen er å opprette et nytt overordnet program for investeringer i infrastruktur innen EU.

Komiteen har merket seg at CEF-forordningen innebærer finansielle forpliktelser for Norge, og at finansieringen skjer gjennom innbetaling av en forhåndsdefinert kontingent.

Komiteen har videre merket seg at EØS-komiteens beslutning legger opp til at EØS/EFTA-statene kun skal delta i telekommunikasjonsdelen av ordningen for et sammenkoplet Europa, og at Norges finansielle deltakelse således vil begrenses til dette området.

Komiteen vil spesielt peke på at ordning for et sammenkoplet Europa skal etablere vilkår, metoder og prosedyrer for å tildele økonomisk bistand til transeuropeiske nettverk og programmer på områdene transport, energi og telekommunikasjon, med den hensikt å støtte prosjekter av felles interesse for medlemsstatene og skape finansielle synergier mellom sektorer.

Komiteen påpeker til slutt viktigheten av at Norge skal være aktivt med for å utforme de løsninger og standarder som skal inngå i ordningen, fremfor å måtte innføre det som medlemsstatene i EU har laget, uten påvirkning fra Norge.

Uttalelse fra utenriks- og forsvarskomiteen

Utenriks- og forsvarskomiteen gir følgende uttalelse i brev datert 11. juni 2014:

«Utenriks- og forsvarskomiteen viser til transport- og kommunikasjonskomiteens utkast til innstilling datert 3. juni vedrørende Prop. 91 S (2013–2014) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014–2020).

Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer slutter seg til transport- og kommunikasjonskomiteens utkast til innstilling til Prop. 91 S (2013–2014) og har ingen ytterligere merknader.»

Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og merknadene og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014–2020).

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 12. juni 2014

Linda C. Hofstad Helleland

Torill Eidsheim

leder

ordfører