Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om pasientjournalloven og helseregisterloven

Dette dokument

  • Innst. 295 L (2013–2014)
  • Kildedok: Prop. 72 L (2013–2014)
  • Dato: 12.06.2014
  • Utgiver: helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetall: 25

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 12. juni 2014

Kari Kjønaas Kjos

Tove Karoline Knutsen

leder

ordfører