Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Hadia Tajik, Knut Storberget og Bård Vegar Solhjell om endring i § 3 i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn av domfelte/innsatte mv.)

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 2. desember 2014

Hadia Tajik

Margunn Ebbesen

leder

ordfører