Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, om endring i Grunnloven § 80 (retting av en språklig feil)

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Bakgrunn

Forslagsstillerne viser til en språklig feil i grunnlovsteksten, som kom inn ved en grunnlovsendring vedtatt i 1990, jf. Dokument nr. 12 (1987–1988) forslag nr. 12.

Forslagsstillerne har foreslått at feilen rettes, ved at «kan» i § 80 blir endret til «kunne».

Forslagsstillerne viser samtidig til det igangsatte arbeidet med mål å modernisere språket i Grunnloven, jf. Innst. 276 S (2011–2012) og Dokument 19 (2011–2012). Det fremgår av forslaget at dersom denne prosessen blir ført fram til endelig vedtak, blir forslaget irrelevant og bør ikke bifalles. Forslagsstillerne har likevel ikke sett helt bort fra at prosessen ikke blir sluttført, og har derfor fremmet forslaget.

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Grunnloven § 80 andre ledd skal lyde:

I Overensstemmelse med Regler i den af Storthinget vedtagne Orden, kunne Forhandlingerne gjenoptages, men de ophøre senest sidste Søgnedag i September Maaned.»

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og lederen Martin Kolberg, fra Høyre, Erik Skutle og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Kenneth Svendsen og Helge Thorheim, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Venstre, Abid Q. Raja, fra Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell, og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, viser til Stortingets grunnlovsvedtak 6. mai 2014 om språklig fornyelse av Grunnloven og en versjon av Grunnloven på nynorsk. Forslaget om endring i den tidligere grunnlovsteksten er følgelig irrelevant og bifalles ikke.

3. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 12:20 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, om endring i Grunnloven § 80 (retting av en språklig feil) – bifalles ikke.

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 18. desember 2014

Martin Kolberg

Per Olaf Lundteigen

leder

ordfører