Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, og endringer i enkelte andre lover

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 2. juni 2015

Svein Harberg

Kjartan Berland

leder

ordfører