Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, og endringer i enkelte andre lover

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 329 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lov om gjennomføring av Haagkonvensjon 1996, samt vedtatt endringer i barneloven, barnevernloven og ekteskapsloven, En viser for øvrig til at Stortinget i annen sak har gitt samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn. Haagkonvensjonen gjennomføres ved inkorporasjon. Det betyr at konvensjonen gjelder som norsk rett. Gjennomføringsloven har bl. a. en egen bestemmelse om overføring av personopplysninger, samt en bestemmelse om sentralmyndighet som skal motta og formidle henvendelser etter konvensjonen. Barnelovens bestemmelse om jurisdiksjon endres fordi dette er nødvendig for å ratifisere konvensjonen. Hovedregel etter konvensjonen er at saker behandles der barnet har vanlig bosted. "Vanlig bosted" blir det generelle jurisdiksjonsgrunnlaget i saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2015