Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak – BERIKTIGET

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 12. desember 2017

Dag Terje Andersen

Hanne Dyveke Søttar

leder

ordfører