3. Engangsavgift

Engangsavgift gjelder omtale av overgang til ny metode for måling av avgasser (WLTP), fjerning av engangsavgift for kjøretøy over 20 år, lavere engangsavgift for motorsykler og omtale av rentekompensasjon ved refusjon av engangsavgift ved eksport, som behandles i Innst. 391 S (2018–2019) punkt 4.2.