14. Andre merknader og forslag

14.1 Utenlandsk netthandel

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt foreslår å fjerne subsidiene på utenlandsk netthandel, som i dag gir norsk næringsliv en konkurranseulempe og innebærer et betydelig avgiftstap for staten ved at all import under en verdi på 350 kroner er fritatt for merverdiavgift, toll og særavgifter.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet fremmer følgende forslag:

«I

I lov 21. desember 2007 nr. 199 om toll og vareførsel (tolloven) gjøres følgende endring:

§ 5-9 oppheves.

II

I lov 19. juni nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) gjøres følgende endring:

§ 7-2 første ledd første punktum skal lyde:

(1) Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer som nevnt i tolloven § 5-1, § 5-2 første ledd bokstav b og c, § 5-3, § 5-4 første ledd bokstav a, c, d, f og g, § 5-5, § 5-6 og § 5-7 første ledd bokstav e.

III

Endringene under I og II trer i kraft 1. september 2019.»

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Rødt fremmer følgende forslag:

«I

I lov 21. desember 2007 nr. 199 om toll og vareførsel (tolloven) gjøres følgende endring:

§ 5-9 oppheves.

II

I lov 19. juni nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) gjøres følgende endring:

§ 7-2 første ledd første punktum skal lyde:

(1) Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer som nevnt i tolloven § 5-1, § 5-2 første ledd bokstav b og c, § 5-3, § 5-4 første ledd bokstav a, c, d, f og g, § 5-5, § 5-6 og § 5-7 første ledd bokstav e.

III

Endringene under I og II trer i kraft 1. august 2019.»

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti er enig i at 350-kronersgrensen utgjør en subsidie på utenlandsk netthandel, og mener denne bør fjernes. Dette medlem mener at dette bør skje samtidig med at fortollingen av mindre kjøp gjort fra utlandet forenkles.

14.2 Alternativ behandling

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet foreslår å fjerne fritak fra merverdiavgift på alternativ behandling. Dette for å ha et tydeligere skille mellom tjenester innenfor alternativ medisin og den behandling som utføres av autorisert helsepersonell.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet fremmer følgende forslag:

«I

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift gjøres følgende endring:

§ 3-3 oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft 1. september 2019.»

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er prinsipielt enig i at merverdiavgiftsfritaket for alternativ behandling bør avvikles, men mener at dette må utredes først.

14.3 Naturalytelser

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt viser til at endringene i rapportering av naturalytelser som ble varslet i fjorårets reviderte nasjonalbudsjett, var lite gjennomarbeidet. Regjeringen har også etter press fra organisasjoner og opposisjonen måttet endre på reglene. Disse medlemmer konstaterer at regelendringene knyttet til ansatte i transportselskapene fremdeles ikke er avgjort, og er utsatt enda en gang. Disse medlemmer forventer at regjeringen har tett kontakt med partene før slike endringer innføres, og at det etableres fornuftige løsninger som kun skattlegger reelt privat bruk ut over den skattefrie grensen på 8 000 kroner.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet gikk imot regjeringens skatte- og rapporteringsendringer for naturalytelser mv. både i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018 og statsbudsjettet for 2019. Disse medlemmer viser til at regjeringen i etterkant har måttet gå tilbake på noen av de negative konsekvensene av vedtaket, men påpeker at brorparten av de vedtatte endringene likevel fortsatt er gjeldende. De negative konsekvensene av vedtaket er fortsatt betydelige og berører noen grupper særlig sterkt, f.eks. ansatte i transportselskaper.

Disse medlemmer har hele tiden påpekt at regjeringens forslag var dårlig gjennomarbeidet og vil få urimelig utslag for enkelte skattytere og dessuten vil være byråkratidrivende. Disse medlemmer minner om at Senterpartiet tre ganger tidligere har fremmet forslag om at hele regelverket må trekkes tilbake. Siste gang forslaget ble fremmet, var i Innst. 225 S (2018–2019), som ble stemt over 2. april 2019 i Stortinget. Det var også da kun Senterpartiet som støttet forslaget. Disse medlemmer påpeker at forslaget dermed er behandlet for bare to måneder siden, og at Senterpartiet tar sikte på å fremme forslaget på nytt også ved en seinere anledning. Disse medlemmer imøteser støtte fra andre partier til å få gjort om på dette vedtaket, som rammer mange, og som rammer skeivt.

14.4 Eiendomsskatt

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt viser til at kompensasjonsordningen for bortfall av inntekter fra produksjonsutstyr og installasjoner skulle kompensere for det tapet kommunene fikk. Regjeringen hadde ikke oversikt over omfanget, men det ble satt en grense på inntil 500 mill. kroner som skulle tilsvare full kompensasjon, og innfasing over syv år. I statsbudsjettet for 2019 foreslo regjeringen at kompensasjonen til kommuner med verk og bruk skulle begrenses til 71 mill. kroner i 2019. Dette som en følge av at stortingsflertallet, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i anmodningsvedtak nr. 180 for 2017–2018 hadde vedtatt at kompensasjonen skulle være «begrenset oppad til 500 mill. kroner» per år når ordningen er fullt innfaset. I Prop. 114 S (2018–2019) er kommunenes inntektsreduksjon angitt til 730 mill. kroner per år. Dette er 230 mill. kroner høyere enn antatt bortfall av inntekter. Disse medlemmer registrerer at regjeringen nå foreslår å innføre en egenandel per innbygger for å oppfylle Stortingets vedtak, og mener det ikke er i tråd med intensjonen i vedtaket.

Disse medlemmer er og har vært imot endringene i eiendomsbeskatning for produksjonsutstyr og installasjoner. Disse medlemmer konstaterer at kommunene ikke får full kompensasjon, og forventer at regjeringen kommer tilbake i statsbudsjettet for 2020 med kompensasjon i tråd med stortingsflertallets vedtak.

14.5 Tobakksavgift

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til eget forslag til endringer i tobakksavgiften i Innst. 391 S (2018–2019) punkt 4.7.