Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 13. juni 2019

Ketil Kjenseth

Espen Barth Eide

leder

ordfører