Innhold

2. Finansdepartementet

2.1 Prioriterte oppgaver i 2020

2.1.1 Sammendrag fra Prop. 1 S (2019–2020) Finansdepartementet

Nokre av dei viktigaste oppgåvene Finansdepartementet skal utføre i 2020, i tillegg til å samordne den økonomiske politikken, er å arbeide med:

  • Statens pensjonsfond

  • Regelverksarbeid på finansmarknadsområdet

  • Skatte- og avgiftsområdet

  • Fornye, forenkle og forbetre.

Ein viser til kap. 2 i proposisjonen for nærare omtale.

2.1.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten. Disse medlemmer kan ikke støtte en slik sentralisering og viser til at de lokale skattekontorene utgjør et velfungerende system. Dagens skatteinnkreving er svært effektiv med god måloppnåelse. Lokal innkreving gjør det enklere å bruke lokal kunnskap, og det er grunn til å stille spørsmål ved regjeringens forventede effektivitetsgevinst, da omorganiseringen like gjerne kan resultere i provenytap. Disse medlemmer er videre bekymret for at innkrevingens legitimitet kan utfordres når mulighetene til dialog med publikum forringes. Det kan heller ikke sannsynliggjøres at regjeringens grep er nødvendig for å styrke arbeidet mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, tvert imot kan det argumenteres for at kontakten med næringslivet og kontrollen med arbeidsgivere kan bli dårligere med denne omorganiseringen. Disse medlemmer mener forslaget har svak faglig og ressursmessig begrunnelse, og går imot forslaget i sin helhet.

2.2 Oppfølging av anmodningsvedtak

2.2.1 Sammendrag fra Prop. 1 S (2019–2020) Finansdepartementet

Nedanfor er det gjeve ei oversikt over oppfølginga av oppmodingsvedtak under Finansdepartementet. Oversikta omfattar alle vedtak frå stortingssesjonen 2018–2019 og alle vedtak frå tidlegare sesjonar der rapporteringa ikkje vart varsla avslutta i Prop. 1 S (2018–2019) eller som kontroll- og konstitusjonskomiteen i Innst. 291 S (2018–2019), om Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017–2018 meinte at ikkje var utkvitterte. I nokre tilfelle er det annanstad i budsjettframlegget gjeve ei meir omfattande framstilling av oppfølginga. I slike tilfelle er det vist til kor denne framstillinga finst.

I kolonnen lengst til høgre i tabellen nedanfor vert det opplyst om departementet reknar med at rapporteringa om vedtaket no vert avslutta, eller om det vil rapportere konkret om det i budsjettframlegget neste år òg. Ei rapportering som inneber at departementet skal leggje fram ei konkret sak for Stortinget, vil normalt fyrst verte avslutta når eit slikt framlegg er gjort.

Sjølv om det i tabellen vert opplyst at rapporteringa vert avslutta, vil det stundom vere slik at oppfølging av alle sider av vedtaket ikkje er sluttført. Dette kan t.d. gjelde oppmoding om å vareta særlege omsyn i politikkutforminga på eit område, der oppfølginga vil kunne gå over fleire år. I slike tilfelle vert Stortinget orientert om oppfølginga slik som elles gjennom omtale av det relevante politikkområdet i andre dokument til Stortinget.

Finansdepartementet viser til at kontroll- og konstitusjonskomiteen i Innst. 291 S (2018–2019) har streka under at det i einskilde høve er naudsynt å gjere framlegg om å oppheve eit oppmodingsvedtak før saka kan avsluttast. Finansdepartementet gjer i tråd med dette framlegg om eit slikt opphevingsvedtak, jf. romartalsvedtak XII.

2.2.2 Komiteens merknader

Komiteen viser til oversikten nedenfor som viser hvilke anmodningsvedtak som gjelder Finansdepartementets fagområde. Det vises videre til omtalene av de ulike anmodningsforslagene i proposisjonen. Der ikke annet er nevnt nedenfor eller i Innst. 3 S (2019–2020), tar komiteen omtalene til orientering.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til forslag til romertallsvedtak XII, jf. kapittel 11.B nedenfor.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til omtale av flere av anmodningsforslagene i egne merknader i Innst. 2 S (2019–2020), Innst. 3 S (2019–2020) og Innst. 4 L (2019–2020).

Sesjon

Vedtak nr.

Stikkord

Rapportering er avsluttet (Ja/Nei)

2018–2019

40

Solidarisk alkoholpolitikk

Ja

2018–2019

45

Solidarisk alkoholpolitikk

Nei

2018–2019

46

Solidarisk alkoholpolitikk

Ja

2018–2019

85

350-kronersgrensa

Ja

2018–2019

86

Biodrivstoff

Ja

2018–2019

93

Oppfølging av tilrådingar i årsmeldinga for 2017 frå NIM

Ja

2018–2019

189

Kommunesamanslåing – eigedomsskatteinntektene

Ja

2018–2019

404

Presisering i forskrift av kven som skal verte identifisert som reelle rettshavarar

Nei

2018–2019

406

Pensjon frå fyrste krone

Ja

2018–2019

424

Utgreiing av ny teknologi som kan erstatte gjeldande bompengeordning

Nei

2017–2018

3

Stortingsmelding om ulikskap og sosial berekraft

Ja

2017–2018

37

Meirverdiavgift – fritak for digital journalistikk

Ja

2017–2018

56

Betydning av familien og hushaldstrukturen for norsk økonomi

Ja

2017–2018

596

Tilsyn med OTP-ordningar

Nei

2017–2018

660

Klimaverkemiddel i oppdrettsnæringa

Ja

2017–2018

693

Spillselskap – Statens pensjonsfond utland

Ja

2017–2018

711

Omsetjingsavgift – digital økonomi

Ja

2017–2018

712

Omsetjingsavgift – digital økonomi

Ja

2017–2018

713

Omsetjingsavgift – digital økonomi

Ja

2017–2018

727

Om tiltak for å styrkje forbrukaranes rettar i handel med bustad

Ja

2017–2018

858

Likestille praksis frå kommunal og privat revisjon

Nei

2017–2018

868

Finansskatt – omlegging der finansskatt på løn vert fjerna

Ja

2017–2018

869

Fjerning av avgiftsfritak for sending av varer med låg verdi

Ja

2017–2018

871

Kolkriteriet – Statens pensjonsfond utland

Ja

2017–2018

874

Etablering av regulatorisk sandkasse

Ja

2017–2018

877

Utgreiing av ulike modellar for rentetak

Ja

2017–2018

1004

Leggje om avgiften på alkoholfrie drikkevarer

Ja

2017–2018

1006

Kursreguleringsfond

Ja

2016–2017

48

Land-for-land rapportering

Nei

2016–2017

1040

Sikre behovet hos bustadkjøpare for meir tid i bustadhandelen

Nei

2016–2017

1104

Differensiert avgift på biodrivstoff

Ja

2015–2016

1002

Vegbruksavgift – fritak for naturgass som erstatning for biogass

Ja

2014–2015

602

Register over reelle rettshavarar

Ja

2.2.3 Vedtak nr. 868

Sammendrag fra Prop. 1 S (2019–2019) Finansdepartementet

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteens merknader

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at Stortinget har bedt om oppfølging av anmodningsvedtak i Prop. 1 S (2019–2020), og viser til sine merknader knyttet til disse.

Disse medlemmer vil likevel peke på at merknadene ikke er å anse som Stortingets formelle kontroll av regjeringens oppfølging av vedtakene og således ikke kan erstatte kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av stortingsmeldingen om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen.

Disse medlemmer viser til anmodningsvedtak 868 om finansskatt, som regjeringen anser er fulgt opp i Prop. 1 S (2019–2020). Dette er disse medlemmer uenige i fordi forhøyet sats på arbeidsgiveravgiften ikke er foreslått fjernet.

Disse medlemmer viser til Innst. 3 S (2019–2020), hvor disse medlemmer fremmer forslag hvor man ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020, med å utrede og legge fram tiltak om en provenynøytral omlegging av finansskatten hvor forhøyet arbeidsgiveravgift blir fjernet.