Innhold

3. Rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter

3.1 Sammendrag fra Prop. 1 S (2019–2020) Finansdepartementet

Tabell 4.1 Oversikt over regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive budsjettkapitler og poster under rammeområde 19

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 2 (2019–2020)

Utgifter

Ymse

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

4 955 000 000

Sum utgifter rammeområde 19

4 955 000 000

Inntekter

Inntekter under departementene

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

300 000 000

Sum inntekter rammeområde 19

300 000 000

Netto rammeområde 19

4 655 000 000

3.2 Rammebeløp

3.2.1 Stortingets vedtak om netto rammebeløp for rammeområde 19

Komiteen viser til Stortingets vedtak 27. november 2019, der netto utgiftsramme for rammeområde 19 er fastsatt til 4 655 000 000 kroner, jf. Innst. 2 S (2019–2020).

For nærmere omtale av de enkelte poster vises det til Prop. 1 S (2019–2020) Finansdepartementet og til Prop. 1 S Tillegg 2 (2019–2019).

3.2.2 Merknader fra fraksjonene

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til sitt alternative budsjett, samt til merknader og forslag i Innst. 2 S (2019–2020), og fremmer på denne bakgrunn ikke egne forslag under rammeområdene.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det ble foreslått å fastsette rammeområde 19 til 3 505 000 000 kroner.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, hvor det blir foreslått å fastsette rammeområde 19 til 4 729 821 000 kroner.

3.3 Kap. 2309 Tilfeldige utgifter

3.3.1 Post 1 Driftsutgifter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett, hvor disse medlemmer foreslår å redusere statens bruk av innkjøpte konsulenttjenester. Dette vil i praksis bli fordelt på en rekke kapitler i statsbudsjettet, men er i Arbeiderpartiets budsjettforslag synliggjort gjennom en reduksjon på kap. 2309 post 1 med 1 746 160 000 kroner. Disse medlemmer mener oppgavene i staten i større grad bør løses med egne ansatte som sikrer kompetanse i egen organisasjon, og mener det er et klart potensial for dette i statlige virksomheter.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2020, der det foreslås å redusere konsulentbruken i staten med 862 mill. kroner, hvorav 722 mill. kroner under kap. 2309 post 1, samt å fryse lønningene til ledere som tjener mer enn 15 G i staten, noe som gir en provenyeffekt på 4,1 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å iverksette en reform for å kutte i konsulentbruk i staten. Innsparingene fra denne reformen vil i praksis bli fordelt på mange kapitler i statsbudsjettet, men er i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett synliggjort som en reduksjon på kap. 2309 post 1. Dette medlem viser til at det i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett foreslås å redusere posten med 1 150 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å sette av 500 mill. kroner til å styrke etatenes arbeid med økonomisk kriminalitet og svart arbeid. Midlene forutsettes allokert til Nav, Skatteetaten, Tolletaten, Brønnøysundregistrene, Etikkrådet for oljefondet og påtalemyndighetene.

Videre er dette medlem ikke enig i regjeringens ostehøvelkutt. Kutt i offentlig sektor bør komme etter nøye vurdering av en etats eller enhets arbeidsoppgaver og dens ressurser for å løse disse.

Dette medlem viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative budsjett, hvor det legges inn igjen 1 mrd. kroner for å kompensere for regjeringens ostehøvelkutt. Midlene allokeres dit det er størst behov.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett der hele regjeringens ABE-kutt for 2020 foreslås reversert for å unngå nedbygging av offentlige tjenester og forvaltning, slik som sykehus, arbeidsformidling, domstoler, kriminalomsorg og miljøforvaltning. Reverseringen er lagt inn direkte på mange av postene der beløpene er oppgitt eksplisitt i budsjettdokumentene. Den resterende differansen opp til den oppgitte totalsummen på 1,7 mrd. kroner er ført som en økt bevilgning under kap. 2309. Dette medlem mener på den annen side at det finnes et tydelig potensial for besparelser i offentlig sektor når det kommer til lederlønninger som vokser i utakt med lønnsveksten for folk flest, og gjennom å kutte i unødvendig høy konsulentbruk.

Dette medlem viser til Rødts alternative budsjett, der det foreslås et kutt på 300 mill. kroner plassert på kap. 2309.

3.4 Kap. 5309 Tilfeldige inntekter

3.4.1 Post 29 Ymse

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til romertallsvedtak I og II under kapittel 11. A.

3.5 Oversikt over fraksjonenes forslag til bevilgninger under rammeområde 19

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 2

H, FrP, V og KrF

A

Sp

SV

MDG

R

Utgifter rammeområde 19 (i tusen kroner)

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

4 955 000

4 955 000 (0)

3 208 840 (-1 746 160)

4 228 915 (-726 085)

3 805 000 (-1 150 000)

6 500 000 (+1 545 000)

5 029 821 (+74 821)

Sum utgifter rammeområde 19

4 955 000

4 955 000 (0)

3 208 840 (-1 746 160)

4 228 915 (-726 085)

3 805 000 (-1 150 000)

6 500 000 (+1 545 000)

5 029 821 (+74 821)

Inntekter rammeområde 19 (i tusen kroner)

Sum inntekter rammeområde 19

300 000

300 000 (0)

300 000 (0)

300 000 (0)

300 000 (0)

300 000 (0)

300 000 (0)

Sum netto rammeområde 19

4 655 000

4 655 000 (0)

2 908 840 (-1 746 160)

3 928 915 (-726 085)

3 505 000 (-1 150 000)

6 200 000 (+1 545 000)

4 729 821 (+74 821)