Bakgrunn

Stortinget vedtok 12. juni 2019 ny lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven), jf. Innst. 338 L (2018–2019), Prop 97 L (2018–2019). Loven trer i kraft 1. januar 2020.

Ifølge sentralbankloven skal Norges Bank ha et hovedstyre, en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet og et representantskap. Sentralbankloven kapittel 2 V fastsetter nærmere regler om representantskapets oppnevning og sammensetning, representantskapets oppgaver og representantskapets saksbehandling.

Representantskapet består av femten medlemmer som velges av Stortinget for fire år. Blant medlemmene velger Stortinget leder og nestleder for to år. Gjenvalg av medlemmer kan skje for en samlet periode av åtte år.