Godtgjørelse for representantskapet i Norges Bank

Stortinget fastsetter godtgjørelse for representantskapet i Norges Bank, jf. sentralbankloven § 2-16 fjerde ledd. Reguleringen skjer hvert annet år, jf. Innst. 121 S (2011–2012). Regulering fremmes for Stortinget samtidig med valg til representantskapet. I henhold til sentralbankloven har representantskapet opprettet et arbeidsutvalg, Den faste komité, som består av representantskapets leder og nestleder samt tre andre medlemmer fra representantskapet. Stortinget fastsetter også godtgjørelse for Den faste komité.