Stortingets ansvarskommisjon

Stortingets ansvarskommisjon er et uavhengig særorgan på fem medlemmer som Stortinget kan be om å innlede undersøkelser for å klarlegge om det er grunnlag for å gjøre konstitusjonelt ansvar gjeldende mot noen. Ansvarskommisjonen rapporterer til Stortinget, jf. lov 5. februar 1932 nr. 2 om rettergangsmåten i riksrettssaker (riksrettsrettergangsloven). Valg til ansvarskommisjonen skal foretas av Stortinget i plenum etter innstilling fra presidentskapet, jf. riksrettsrettergangsloven § 30.

I premissene i Dokument 19 (2003–2004) side 42 står det at det i sammensetningen bør «legges vekt på hensynet til kompetanse, men også hensynet til uavhengighet. Kommisjonen bør i første rekke ha påtale- og etterforskningskompetanse, men også statsrettslig kompetanse er ønskelig».

Stortingets ansvarskommisjon består av følgende medlemmer:

Erling J. Husabø, Bergen, (leder),

Svein Holden, Oslo,

Gunn Karin Gjul, Oslo,

Kristen Ribe, Kristiansand, og

Marianne Abeler, Tromsø.

Leder Erling J. Husabø ble første gang valgt for seks år, jf. Innst. S. nr. 204 (2006–2007), deretter gjenvalgt for en periode på seks år, jf. Innst. 29 S (2013–2014). Hans fungeringstid utløper den 1. desember 2019.

Medlemmene Svein Holden og Gunn Karin Gjul ble første gang valgt for seks år, jf. Innst. 29 S (2013–2014). Deres første periode utløper den 1. desember 2019. Medlemmene Kristen Ribe og Marianne Abeler er begge inne i sin første seksårsperiode, som utløper 1. juni 2022.