Presidentskapets merknader

Det skal nå velges tre medlemmer for en ny seksårsperiode, herunder ny leder.

Presidentskapet har lagt vekt på å videreføre den etterforsknings- og påtalekompetanse som har vært representert i kommisjonen til nå, og har også lagt vekt på å ha en bredde i medlemmenes bakgrunn, herunder erfaring fra parlamentarisk virksomhet. Presidentskapet foreslår at Svein Holden og Gunn Karin Gjul gjenoppnevnes for en ny periode, og at professor dr. juris Asbjørn Strandbakken oppnevnes som ny leder.

Strandbakken holder til ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, hvor han tidligere har vært dekan. Strandbakkens forskning er særlig konsentrert om strafferett, straffeprosess, påtalerett og familierett. Han har vært sekretær for Straffelovrådet (1992–1996), leder for kriminalitetsofferfondsutvalget (1996–1997) og leder for DNA-lovutvalget (2004–2005).

I medhold av riksrettsrettergangsloven § 30 foreslår presidentskapet at følgende oppnevnes som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for seks år:

Professor dr. juris Asbjørn Strandbakken, Bergen (leder)

Advokat Svein Holden, Oslo

Avdelingsleder Gunn Karin Gjul, Oslo

Strandbakken har sagt seg villig til å bli oppnevnt som leder, og Holden og Gjul har sagt seg villige til å bli gjenoppnevnt som medlemmer.