Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Forslag til takst- og rabattsystem for prosjektet rv. 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) i Rogaland og til forlengelse av bompengeinnkrevingen i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 16. mars 2020

Helge Orten

Nils Aage Jegstad

leder

ordfører