Innhold

5. Utviklingstrekk på statsbudsjettets utgiftsside i perioden 2009–2021

5.1 Sammendrag

Det vises til Prop. 1 S (2020–2021) for omtale av utviklingstrekk i perioden 2009–2021.

5.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.