Innhold

6. Budsjettkonsekvenser 2022–2024

6.1 Sammendrag

Det vises til Prop. 1 S (2020–2021) for omtale av budsjettkonsekvenser 2022–2024.

6.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.