Innhold

7. Gjennomføringen av inneværende års budsjett

7.1 Sammendrag

Det vises til Prop. 1 S (2020–2021) Gul bok for omtale av gjennomføringen av inneværende års budsjett.

7.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.