Sammendrag

Proposisjonens hovedinnhold

Departementet foreslår endringer i energilovens bestemmelser om funksjonelt skille for nettforetak. Det foreslås at kravene til funksjonelt skille kun skal gjelde for nettforetak som har flere enn 10 000 nettkunder.

Departementet foreslår endringer i kravet om funksjonelt skille slik det fremgår av energiloven § 4-7 som ble vedtatt ved lovendring 27. mai 2016 nr. 18, men som ikke har trådt i kraft.

Som en konsekvens av at kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille reguleres i energiloven §§ 4-6 og 4-7 og tilhørende forskrifter, ser ikke departementet behov for å videreføre bestemmelsen i energiloven § 4-1 nr. 10. Etter departementets vurdering er det ikke behov for en hjemmel til å stille ytterligere vilkår om det samme i omsetningskonsesjonen.

Dette lovforslaget omfatter ikke bestemmelsene om selskapsmessig skille etter energiloven § 4-6, som vil gjelde fra 1. januar 2021, i tråd med lovvedtaket i 2016.

Gjeldende rett og forslagets bakgrunn

Energiloven §§ 4-6 og 4-7 stiller krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og produksjon og omsetning av elektrisk energi. Bestemmelsene gjelder i dag for nettforetak med over 100 000 nettkunder. Ved lovendring 27. mai 2016 nr. 18 ble det vedtatt at integrerte foretak innen 1. januar 2021 plikter å være organisert i samsvar med kravene i §§ 4-6 og 4-7.

Gjennom endringen er grensen på 100 000 nettkunder opphevet, og kravet til skille er utvidet til å gjelde mellom nettvirksomhet og annen virksomhet, ikke bare overfor produksjon og omsetning av elektrisk energi. Med annen virksomhet forstås all virksomhet som ikke er nettforetakets egen virksomhet. Fra 1. januar 2021 følger det av energiloven § 4-7 første ledd at personer i ledelsen i et nettforetak ikke kan delta i ledelsen i foretak som driver annen virksomhet i et integrert foretak.

Stortinget vedtok 16. mars 2018 to anmodninger til regjeringen som gjaldt krav om funksjonelt skille, jf. vedtak nr. 551 og 552 (2017–2018) og Innst. 180 S (2017–2018).

Vedtak nr. 551 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til en lovendring som ivaretar de mindre nettselskapene, og der det i kravet om funksjonelt skille legges til grunn at nettselskap med under 30 000 abonnenter gis fritak.»

Vedtak nr. 552 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi nettselskap som drifter flere naturlige monopol i samme selskap, unntak fra kravet om funksjonelt skille.»

I oppfølgingen av vedtak nr. 551 vektlegger departementet behovet for å sikre et moderne og fleksibelt strømnett. Etter en samlet vurdering foreslår departementet at energiforetak med inntektsramme (nettselskaper) og som har flere enn 10 000 kunder, må gjennomføre funksjonelt skille.

Etter departementets vurdering vil vedtak nr. 552 også bli fulgt opp gjennom det foreslåtte unntaket fra funksjonelt skille i proposisjonen.

Olje- og energidepartementet sendte forslag til endring av energiloven § 4-7 på høring 2. april 2020, med høringsfrist 1. juli.

Høringsforslaget og departementets vurdering

Departementet foreslo å begrense virkeområdet for kravene om funksjonelt skille etter energiloven § 4-7 til nettforetak som har flere enn 10 000 nettkunder. Under denne grensen vil det ikke gjelde noen begrensninger på muligheten til at de samme personene deltar i ledelsen i nettforetaket og i andre foretak i gruppen. Det vil heller ikke være krav om uavhengighet mellom nettforetaket og morselskap eller kontrollerende eier. Departementet foreslo at endringen trer i kraft 1. januar 2021, samtidig som endringene i bestemmelsene om selskapsmessig og funksjonelt skille, jf. lov 27. mai 2016 nr. 18.

Departementet foreslo videre å oppheve energiloven § 4-1 annet ledd nr. 10, som etter dagens ordlyd gir hjemmel for at reguleringsmyndigheten kan fastsette vilkår om selskapsmessig og funksjonelt skille i selskapenes omsetningskonsesjon. Denne bestemmelsen vil være uten selvstendig rettslig betydning ut over kravene i §§ 4-6 og 4-7. Etter departementets syn var det ikke behov for å sette ytterligere vilkår om selskapsmessig og funksjonelt skille i den enkelte omsetningskonsesjon.

Departementet viste til at en slik løsning også ville være i tråd med forutsetningene som ligger til grunn for Stortingets behandling av lovendringene for gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke, jf. Innst. 175 L (2017–2018).

Departementet merker seg at mange av høringsinstansene mener at grensen for unntak bør settes høyere enn den foreslåtte grensen på 10 000 nettkunder, slik at flere nettforetak fritas fra kravet om funksjonelt skille. Flere av høringsinstansene fremhever at kravet påfører selskapene økte kostnader og andre ulemper.

Departementet viser til at kravet om funksjonelt skille er et virkemiddel som skal bidra til at nettforetakene opptrer nøytralt. Dette er en forutsetning for like markedsvilkår, som igjen bidrar til et velfungerende kraftmarked og effektiv konkurranse. Risikoen for at det enkelte selskap påføres urimelige kostnader, reduseres gjennom et fritak for nettforetakene med færre nettkunder. Departementet foreslår derfor at grensen for fritak settes ved 10 000 nettkunder.

Til støtte for at det ikke skal innføres noe unntak, viser andre høringsinstanser til at samtlige nettforetak bør være underlagt like regulatoriske krav. Blant annet tar Konkurransetilsynet opp risikoen for at fritak fra kravet om funksjonelt skille kan føre til konkurranseproblemer som følge av manglende nøytralitet. Til dette viser departementet til at samtlige nettforetak, uavhengig av størrelse, fremdeles vil være underlagt kravet om selskapsmessig skille.

Departementet er oppmerksom på risikoen for at en størrelsesgrense kan gi insentiver til strategiske tilpasninger, men foreslår likevel at det innføres et unntak for selskapene med færre nettkunder ut fra hensyn som også ligger bak anmodningen fra Stortinget.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte endringene medfører at kravet om funksjonelt skille begrenses til integrerte foretak der nettforetaket har flere enn 10 000 nettkunder. Ved starten av 2020 var det om lag 113 nettselskaper med inntektsramme, hvorav 73 selskaper har færre enn 10 000 nettkunder. Disse selskapene vil som følge av de foreslåtte endringene ikke bli underlagt krav om gjennomføring av funksjonelt skille.

Samtlige nettselskaper er underlagt lov- og forskriftsbestemte krav om nøytral opptreden overfor strømkunder, kraftprodusenter, kraftleverandører og andre tjenesteleverandører. Nøytral opptreden er en forutsetning for like markedsvilkår, som igjen bidrar til et velfungerende kraftmarked og effektiv konkurranse. Kravet om funksjonelt skille er, sammen med krav om selskapsmessig skille, et virkemiddel for å legge til rette for etterlevelse av gjeldende krav om nøytralitet. Et lovbestemt krav om funksjonelt skille kan bidra til en regulering med mindre tilsynsbehov og dermed reduserte kostnader for samfunnet. Et unntak fra kravet for de mindre selskapene kan redusere denne potensielle nyttevirkningen.

Begrensninger i morselskapets rett til å instruere nettselskapet i daglig drift eller ved beslutninger som gjelder utbygging av nettet, skal sikre at beslutninger om nettdrift ikke påvirkes av interessene til andre foretak i konsernet. Dette bidrar til å understøtte nettselskapets plikt til likebehandling av norske strømkunder samt andre profesjonelle aktører som kraftprodusenter, kraftleverandører og andre tjenesteleverandører. Unntaket kan føre til mindre klare skillelinjer mellom nettvirksomheten og øvrige selskaper i et konsern for de selskapene dette gjelder.

Samtlige nettselskaper, uavhengig av størrelse, vil være underlagt kravet om selskapsmessig skille. Departementet anser at dette reduserer risikoen for at et unntak fra kravet om funksjonelt skille virker negativt inn på selskapenes nøytralitet.

Det er en risiko for at en størrelsesgrense for funksjonelt skille kan gi insentiver til strategiske tilpasninger for å holde seg under lovens grense på 10 000 kunder og fremstå som en barriere mot sammenslåing med annen nettvirksomhet. På den annen side vil denne grensen ikke påvirke insentivene hos selskaper som allerede har over 10 000 nettkunder, til sammenslåing med andre nettselskaper.

Unntak fra kravet til funksjonelt skille kan gi en kostnadsbesparelse for selskapene som får unntak, ved at de får anledning til å bruke samme personer i ledende stillinger innad i konsernet.