Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring)

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 16. mars 2021

Mudassar Kapur

Svein Roald Hansen

leder

ordfører