Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i patentloven (unntak fra beskyttelse for eksport til tredjeland mv.)

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 29. november 2022

Per Vidar Kjølmoen

Solveig Vitanza

fung. leder

ordfører