Endringer i patentloven (unntak fra beskyttelse for eksport til tredjeland mv.) (Lov-delen)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2022 Innst. 88 L (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om endringer i patentloven (unntak fra beskyttelse for eksport til tredjeland mv.), jf. Innst. 88 L (2022-2023). Stortinget vedtok loven som en oppfølgning av vedtaket om å gi samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 197/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler, jf. Innst. 89 S (2022-2023).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.12.2022