Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 31. januar 2019

Dato: 31.01.2019

Innhold

Sak nr. 1

Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 31. januar 2019. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 25. januar d.å., samt liste med de enkelte rettsakter.

Talere

Lederen: Har utvalget noen kommentarer til de rettsaktene som er foreslått innlemmet i EØS-avtalen? – Sigbjørn Gjelsvik, vær så god.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Jeg har et par kommentarer.

Først til rådsdirektiv 909/2014. Det ser jeg er blant dem som krever lov- og budsjettendring, og som man vurderer slik at det vil gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet. Det vil jeg gjerne komme tilbake til ved behandling i Stortinget når det blir fremmet en sak om det.

Så ligger lenger bak en god del forskrifter som er knyttet til de samme direktivene, gjennomføringsforskriften osv. Det som jeg er opptatt av, er – og det er en mer generell kommentar – at det er viktig at slike gjennomføringsforskrifter blir sett i sammenheng når hovedsaken blir behandlet. Det gjelder også andre aktuelle saker. Da ser en totaliteten. Når en ser gjennomføringsforskriften, ser en ofte bedre konsekvensene av det regelverket som en skal implementere. – Det var bare en kommentar til det.

Når det gjelder oppsettet under punkt 2, er det for så vidt fint at en legger ved lenke til EØS-notatet om rettsaktene, men jeg skulle ønske at under hvert enkelt direktiv og hver enkelt forordning i notatet sto det vurderinger, slik at en ikke må gå inn i notatet og lese, men at den vurderingen blir gjengitt der, og gjerne med lenke til mer informasjon. Det er noe med hvordan dokumentet blir presentert når vi skal lese gjennom det. – Ellers er det ingen kommentarer.

Lederen: Har utenriksministeren noen kommentarer til det?

Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide: Til det siste som Gjelsvik tar opp, er det for så vidt mulig å gjøre det. Da blir det en relativt kort omtale, slik at dokumentet ikke blir helt uhåndterlig. Så er det gjort en inndeling mellom de rettsaktene som man må ha lov- og forskriftsendring i, og de man ikke må ha det i. Det kommer sannsynligvis ikke til å bli en spesielt omfattende omtale, men jeg ser poenget med å kunne ha noen få linjer, og så kan man heller dypdykke ned i det som følger av lenkene.

Lederen: Da går vi til sak nr. 2.