Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 31. januar 2019

Dato: 31.01.2019

Innhold

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1

    Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 31. januar 2019. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 25. januar d.å., samt liste med de enkelte rettsakter.

  • Sak nr. 2

    Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: – Brexit Orientering om status for brexit med vekt på utviklingen etter det britiske parlamentets votering over utmeldingsavtalen. Status for norske forberedelser både for den eventualitet at utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia blir en realitet og faktisk trer i kraft som planlagt 30. mars 2019, og beredskapen for det tilfellet at Storbritannia går ut av EU uten avtale. Status for proposisjoner som planlegges fremlagt for Stortinget i februar/mars, og hvor det er ønskelig/nødvendig med hurtig behandling av disse i Stortinget. Informasjon om hvilke avtaler vi er i dialog med Storbritannia om i tilfellet no deal. – Handelspolitikk Det handelspolitiske bildet og det videre arbeid etter World Economic Forum i Davos hvor det bl.a. var et uformelt WTO mini-ministermøte. – Regjeringens plan for samarbeid med EU i 2019 Herunder informasjon om det årlige arbeidsprogrammet som om kort tid vil legges frem.

  • Sak nr. 3

    Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.35.