Europautvalget - Møte i Europautvalget mandag den 21. oktober 2019 *

Dato: 21.10.2019

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Formalia

Møteleder: Anniken Huitfeldt (utenriks- og forsvarskomiteens leder)

(Deler av referatet er unntatt offentlighet fram til 25. oktober 2020)

Næringskomiteen var innkalt til å delta.

Justiskomiteen og energi- og miljøkomiteen var invitert til å delta.

Til stede var: Anniken Huitfeldt, Christian Tybring-Gjedde, Jette F. Christensen, Hårek Elvenes, Audun Lysbakken, Liv Signe Navarsete, Ingjerd Schou, Svein Roald Hansen, Sigbjørn Gjelsvik og Espen Barth Eide.

Fra næringskomiteen: Terje Aasland, Margunn Ebbesen, Geir Adelsten Iversen og Steinar Reiten.

Fra energi og miljøkomiteen: Åsmund Aukrust, Terje Halleland, Lars Haltbrekken og Tore Storehaug.

Fra regjeringen møtte utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Følgende embets- og tjenestemenn fikk adgang til møtet:

Fra Utenriksdepartementet: politisk rådgiver Marte Ziolkowski, ekspedisjonssjef Niels Engelschiøn, avdelingsdirektør Jørn Gloslie, seniorrådgiver Monica Stensland, seniorrådgiver Grete Borge og seniorrådgiver Jonas Skei.

Fra Nærings- og fiskeridepartementet: spesialrådgiver Jan Farberg og avdelingsdirektør Randi Vesseltun.

Videre var utenriks- og forsvarskomiteens sekretær, Eivind Homme, og energi- og miljøkomiteens sekretær, Marit Halleraker, til stede.

Fra Stortingets administrasjon deltok Margrethe Saxegaard og Eric Christensen.

Lederen: Næringsministeren skal redegjøre for det nye bærekraftskapittelet i EFTAS handelsavtale, og begge punkter er noe Europautvalget selv har etterspurt orientering om. Så vil også næringsministeren orientere om forordningene om geoblokkering i det indre marked og om EØS/EFTA-kommentaren om det indre markedet.

Utenriksministeren skal redegjøre for sitt faste punkt, brexit, og norsk deltagelse i EUs finansieringsordning for grenser og visum, og om avtalen om felles oppfyllelse med EU om klimamålene for 2030.

Er det noen som har merknader til dagsordenen? – Det er det ikke.