Europautvalget - Møte i Europautvalget mandag den 21. oktober 2019 *

Dato: 21.10.2019

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil redegjøre for følgende: Det nye bærekraftskapittelet som EFTA-ministrene la frem på EFTAs ministermøte i juni samt handelsavtalen mellom EFTA og Mercosur. Forordning om geoblokkering og ikke-diskriminering i det indre marked, som forventes å bli innlemmet i EØS-avtalen i løpet av året. EØS/EFTA-kommentaren om det indre marked etter 2019, som ble sendt til EU 18. september 2019.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 25. oktober 2019. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 14. oktober d.å., som varsler at listen over rettsaktene vil bli oversendt Stortinget 15. oktober.

 • Sak nr. 3

  Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: Brexit Orientering om status for brexit og norske forberedelser i lys av siste tids utvikling. Norsk deltakelse i EUs finansieringsordning for grenser og visum for perioden 2021–2027: Som del av EUs finansielle budsjettramme (MFF) for perioden 2021–2027 er det foreslått å opprette tre nye fond på justis- og innenriksområdet. Under fondet for helhetlig grenseforvaltning (IBMF) inngår blant annet finansieringsrammen for grenser og visum (BMVI). Ordningen viderefører dagens grense- og visumordning som gjelder for 2013–2020. Ordningen er Schengen-relevant, slik at Norge er forpliktet til å delta i BMVI. Det foreslås en betydelig økning i bevilgningene til finansieringsordningen i perioden 2021–2027. Avtale om felles oppfyllelse med EU av klimamålet for 2030: Orientering om status og forventet fremdrift.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 13.10.