Europautvalget - Møte i Europautvalget mandag den 21. oktober 2019 *

Dato: 21.10.2019

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 2

Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 25. oktober 2019. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 14. oktober d.å., som varsler at listen over rettsaktene vil bli oversendt Stortinget 15. oktober.

Talere

Lederen: Jeg gir ordet til utenriksministeren.

Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide: Jeg vet ikke om det er noen som har noe til de aktuelle rettsaktene?

Lederen: Det er ingen kommentarer til dem, og da er vi konsultert.