Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 10. desember 2020 *

Dato: 10.12.2020
Møteleder: Anniken Huitfeldt

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 4

Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 11. desember 2020. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 3. desember d.å., med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 11. desember.

Talere

Møtelederen: Er det noen som har kommentarer til den vedlagte lista?

– Da er det Gjelsvik først, så Lysbakken.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Det gjelder forordningen knyttet til europeiske venturekapitalfond. Jeg synes den omtalen er relativt begrenset og vanskelig å få inngrep i. Vi har en bekymring knyttet til hva som kan ligge der, også fordi en legger opp til økt tilrettelegging for den typen kapital over landegrensene uten at en egentlig vet godt nok hva slags rammer som ligger for det gjennom regelverket. Jeg mener det er en sak som hadde fortjent en mer grundig behandling enn bare gjennom en sånn type konsultasjon. Jeg vet ikke om utenriksministeren kan si noe mer om den saken.

Audun Lysbakken (SV): Det gjelder den samme saken. Det er jo krevende, for det kommer veldig mange rettsakter på en gang her. Så skjønner jeg at det ikke er noe regjeringen kan styre helt alene, for å si det sånn, men for oss er det krevende å få oversikt i totalmengden i stoffet midt i den travleste tiden på Stortinget.

Jeg tror generelt når det gjelder resten av bunken, at vi må bare ta noen forbehold, men vi har også merket oss denne forordningen knyttet til venturekapital. Så vidt jeg forstår, innebærer den en åpning for mer tilflyt av utenlandsk risikokapital. Det er verdt en diskusjon, men det er veldig vanskelig ut fra den informasjonen vi har fått, å forstå omfanget. Så vidt vi har fått med oss, har Sverige og Danmark påpekt at dette kan innebære bl.a. et forbud mot å ilegge gebyrer på markedsføring og å stille en del krav, som vi vil være opptatt av å gjøre i Norge. Det er gode grunner til å gå imot. Jeg vil gjerne ha referatført at her mener vi det trengs mer informasjon, og at behandlingen bør utsettes til tilstrekkelig informasjon er på bordet.

Møtelederen: Da vil vi gjerne høre utenriksministerens kommentar til det, om det er mulig å gjøre det. Hvis ikke har vi referatført, som Lysbakken sier, hans innvendinger.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide: Jeg vil først si lite grann om forordningen. Den tas som kjent inn med konstitusjonelt forbehold. Det er en endringsforordning til forordningen om venturekapitalfond og europeiske sosiale entreprenørskapsfond. Formålet med forordningen, som for så vidt også står beskrevet i vedlegget til rettsaktene, er at man skal lette tilgangen til privat kapital for små virksomheter som er i startfasen, og som vurderes har vekst- og utviklingsmuligheter. Det gjøres ved at de fondene som oppfyller visse kriterier etter forordningen, kan ta i bruk betegnelsen «europeisk venturekapitalfond» i markedsføringen. Det er det samme med forordningen om europeiske sosiale entreprenørskapsfond, som det er flere av nå. Det er nettopp å lette kapitaltilgangen til virksomheter som har som mål å oppnå samfunnsnyttige formål. Her kan nevnes virksomheter som leverer varer og tjenester til vanskeligstilte grupper, som ett eksempel. De fondene som oppfyller de kriteriene, kan ta i bruk betegnelsene knyttet til det. De lovendringene som er nødvendig i norsk rett for å gjennomføre forordningen, gjør nå Finansdepartementet en vurdering av.

Så til spørsmålet fra Lysbakken: Vi kommer ikke til å trekke den fra innlemmelse, men det er jo med forbehold om Stortingets samtykke, og Stortinget vil få saken til behandling på vanlig måte. Vi kommer ikke til å trekke den nå, men den kommer til behandling i Stortinget.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Takk for den orienteringen. Jeg vil bare påpeke, som Lysbakken, at vi har de samme forbehold, også etter å ha hørt den orienteringen. Jeg skjønner at det er ideelle formål knyttet til å legge til rette for mer kapital, men så er spørsmålet hva innebærer regelverket mer konkret. Men da skjønner jeg at Finansdepartementet har et pågående arbeid med å vurdere det opp mot norsk lov, og at det også blir framlagt som en sak. Så kan vi ta en nærmere drøfting av saken når den kommer.

Møtelederen: Da sier vi det slik.

Da er vi konsultert, men vi vedtar ikke noen tilslutning til disse sakene.