Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 10. desember 2020 *

Dato: 10.12.2020
Møteleder: Anniken Huitfeldt

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Distrikts- og digitalministeren Linda Hofstad Helleland vil etter planen redegjøre for følgende: – EUs revisjon av retningslinjene for regionalstøtte EU skal etter planen vedta nye retningslinjer i første kvartal 2021. Disse skal tre i kraft fra 2022. Innen utløpet av 2021 må Norges regionalstøttekart og ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (DA) notifiseres til og godkjennes av ESA. – Digital Services Act (DSA) og Digital Markets Act (DMA) EU har startet arbeidet med å regulere digitale plattformer som for eksempel Facebook og Amazon. Den planlagte reguleringen Digital Services Act er ventet å bli en del av EUs nye digitale strategi. Hensikten med reguleringen er blant annet å legge til rette for sikker bruk av de digitale plattformene og andre digitale tjenester, vurdere plattformenes ansvar for innhold, deres funksjon som portvakt, ytringsfrihet og forbrukernes rettigheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oversendt et innspill til EU om DSA.

 • Sak nr. 2

  Næringsminister Iselin Nybø vil etter planen redegjøre for følgende: – Status i frihandelsavtaleforhandlingene mellom Norge og Kina Næringsministeren vil orientere om status i de pågående frihandelsforhandlingene med Kina. Tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen orienterte om Kina-forhandlingene i Europautvalget 14. mars 2019. Næringsminister Iselin Nybø vil redegjøre for utviklingen i forhandlingene siden den gang.

 • Sak nr. 3

  Næringsministeren og utenriksministeren vil etter planen orientere sammen om følgende: – Status for brexit og forhandlingene om Norges fremtidige forhold til Storbritannia Næringsministeren og utenriksministeren vil redegjøre for status i forhandlingene om en ny frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia, den midlertidige avtalen om varehandel, samt for forhandlinger med Storbritannia på øvrige områder. Utenriksministeren vil også orientere om forhandlingene mellom EU og Storbritannia, samt gjøre oppmerksom på muligheten for at EU vedtar enkelte beredskapsrettsakter for det tilfellet at EU og Storbritannia ikke blir enige om en avtale eller avtalen ikke trer i kraft 1. januar 2021. De EØS-relevante rettsaktene må i så fall vedtas på skriftlig prosedyre og innlemmes i EØS-avtalen før årsskiftet.

 • Sak nr. 4

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 11. desember 2020. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 3. desember d.å., med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 11. desember.

 • Sak nr. 5

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: Møter under EØS-rådet 18. november Utenriksministeren vil orientere fra møtet i EØS-rådet og møtet med EFTAs rådgivende organer. Kommisjonens meldinger om et felles europeisk utdanningsområde (EEA) og et felles europeisk forskningsområde (ERA) Kommisjonen har i høst lagt fram meldingene om et felles europeisk utdanningsområde (European Education Area, EEA) og et felles europeisk forskningsområde (European Research Area, ERA). Målet med meldingene er å utforme en politikk for det europeiske utdannings-, forsknings- og innovasjonssamarbeidet. Meldingene skal også tydeliggjøre hvordan utdanning, forskning og innovasjon skal bidra inn i grønn og digital omstilling. Norge deler i stor grad EUs ambisjoner og prioriteringer, og programmene Horisont Europa og Erasmus+ blir viktige verktøy for å gjennomføre EUs ambisjoner. Meldingene blir dermed også viktige for Norges samarbeid med EU. Kommisjonens Consumer Agenda 2020–2025 Kommisjonen har i høst også lagt fram en ny forbrukerstrategi, Consumer Agenda 2020– 2025. Strategien understreker at Europa har et svært høyt forbrukervernnivå, og at EUs framtidige forbrukerpolitikk skal støtte opp om de europeiske grønne og digitale omstillingene. EUs langtidsbudsjett og norsk deltakelse i EUs programmer 2021–27 Det er oppnådd enighet om størrelsen på EUs langtidsbudsjett og mekanismen for gjenopphenting etter covid (Next Generation EU) mellom EUs Råd og Europaparlamentet, som blant annet øker totalbeløpet til EU-programmene med 15 milliarder euro, men Ungarn og Polen har foreløpig blokkert godkjenning. Vedtak i EØS-komiteen om innlemmelse av programmene i EØS-avtalen må fattes innen sommeren 2021, med forbehold om Stortingets samtykke.

 • Sak nr. 6

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.52