Europautvalget - Møte i Europautvalget fredag den 11. mars 2022 *

Dato: 11.03.2022
Møteleder: Åsmund Aukrust

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 2

Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 18. mars 2022. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 7. mars d.å., med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 18. mars.

Talere

Møtelederen: Er det noen som ønsker ordet til denne saken? – Det ser det ikke ut som det er. Da er Stortinget konsultert før møtet i EØS-komiteen.