Europautvalget - Møte i Europautvalget fredag den 11. mars 2022 *

Dato: 11.03.2022
Møteleder: Åsmund Aukrust

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 4

Eventuelt

Talere

Presidenten: Det er ikke meldt inn saker under Eventuelt.

Da er møtet hevet.