Europautvalget - Møte i Europautvalget fredag den 11. mars 2022 *

Dato: 11.03.2022
Møteleder: Åsmund Aukrust

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran vil gi en generell orientering om status på sine områder i forholdet til EU og komme spesielt inn på kvotefastsettelse i fiskevernsonen og markedsadgang til EU for norsk sjømat.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 18. mars 2022. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 7. mars d.å., med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 18. mars.

 • Sak nr. 3

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt vil etter planen redegjøre for følgende: Samarbeidet med EU om reaksjon på Russlands krig mot Ukraina Utenriksministeren vil orientere om siste utvikling i saken. EUs grønne giv/grønt industripartnerskap Utenriksministeren vil gi en redegjørelse om regjeringens arbeid med EUs grønne giv og et grønt industripartnerskap med EU, inkludert statsministerens og klima- og miljøministerens møter i Brussel 23. februar og oppfølging av disse. CBAM – grensejusteringsmekanisme for CO2-utslipp Utenriksministeren vil gi en kort redegjørelse om status i regjeringens arbeid med EUs foreslåtte grensejusteringsmekanisme for CO2-utslipp (CBAM). WTO: dato for MC12, EU–Kina tvistesak med utspring i Litauen, (TRIPS) Utenriksministeren vil gi en redegjørelse om status i arbeidet med det kommende ministermøtet i WTO samt arbeid med mulig unntak fra TRIPS-avtale (waiver) og igangsettelse av en tvistesak mellom EU og Kina med sitt utspring i Litauen.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.40.