Lagtinget - Møte torsdag den 3. desember 1998 kl. 14.10

Dato: 03.12.1998

Dokumenter: (Besl. O. nr. 8 (1998-99), jf. Innst. O. nr. 14 (1998-99)og Ot.prp. nr. 53 (1997-98))

Sak nr. 3

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) m.m. (kommunalt og fylkeskommunalt foretak)

Talere

Vidar Kleppe (Frp): Jeg vil henvise til debatten i Odelstinget om denne saken, som vedrører fylkeskommunene, det kommunale sjølstyret og opprettelse av styrer- lovendringer i kommuneloven.

Når det gjelder opprettelse av styrer, som angår både fylkeskommunene og kommunene, synes vi i Fremskrittspartiet og Høyre det er viktig at vi tar de ansatte med på alvor i prosessen, at de får lov å ta del i det ansvaret som det medfører å sitte i styrene. Derfor foreslår jeg på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

§ 65 nr. 3 andre punktum antas å burde lyde:

«I vedtektene kan det bestemmes at inntil en tredel av styrets medlemmer skal velges blant de ansatte ved foretaket.»»

Presidenten: Vidar Kleppe har på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre fremsatt det forslaget han selv refererte.

Flere har ikke bedt om ordet.

Votering: Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 18 mot 8 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.