Lagtinget - Møte torsdag den 7. desember 2000 kl. 14

Dato: 07.12.2000

Dokumenter: (Besl. O. nr. 24 (2000-2001), jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001)og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001))

Sak nr. 7

Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.